نوشته‌ها

محلول بافر

محلول بافر چیست؟

فروش محلول بافر :

محلول بافر یک محلول بر پایه آب است که از مخلوطی حاوی اسید ضعیف و  باز مزدوج اسید ضعیف یا باز ضعیف و اسید مزدوج باز ضعیف تشکیل شده است، بافر ها در برابر تغییر pH در اثر رقت یا با افزودن مقدار کمی اسید  و قلیا به آنها مقاومت می کنند.

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های بافری شیمیایی و آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های بافری آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

محلول بافر ph :

فروش محلول بافر ph

pH  محلول های بافر با افزودن مقدار بسیار کمی اسید قوی یا باز قوی ، حداقل تغییر را نشان می دهد، بنابراین از آنها برای نگه داشتن pH در یک مقدار ثابت استفاده می شود، محلول بافر محلولی است که قادر است غلظت یون هیدروژن (pH) خود را فقط با تغییرات جزئی در رقت یا افزودن مقدار کمی اسید یا باز حفظ کند.

کاربرد محلول بافر :

محلول های بافر در تخمیر ، نگهدارنده های مواد غذایی ، دارو رسانی ، آبکاری ، چاپ ، فعالیت آنزیم ها مورد استفاده اند و ظرفیت حمل اکسیژن خون به غلظت یون هیدروژن خاص یعنی pH مشخص نیازمند است.

محلول یک اسید ضعیف و باز مزدوج آن و یا باز ضعیف و اسید مزدوج آن قادر به حفظ pH است و محلول های بافر شناخته می شوند.

انواع محلول بافر :

محلول های بافر در دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند ، بافرهای اسیدی و قلیایی.

بافرهای اسیدی:

تهیه محلول بافر سدیم استات

همانطور که از نام آن پیداست ، این محلول ها برای حفظ محیط های اسیدی استفاده می شوند، بافر اسیدی دارای pH اسیدی است و با مخلوط کردن یک اسید ضعیف و نمک آن با یک باز قوی تهیه می شود.

محلول آبی متشکل از غلظت برابر اسید استیک و استات سدیم دارای pH برابر با 4.74 است، بنابراین در رابطه با بافر های اسیدی به طور خلاصه می توان گفت:
1) pH این محلول ها زیر هفت است.
2) این محلول ها از اسید ضعیف و نمک اسید ضعیف تشکیل شده اند.
3) یک نمونه از محلول های بافر اسیدی ، مخلوطی از استات سدیم و اسید استیک است (pH = 4.74).

بافرهای قلیایی:

تهیه محلول بافر فسفات

این محلول های بافر برای حفظ شرایط قلیایی استفاده می شوند، بافر های قلیایی دارای pH قلیایی نیز است و با مخلوط کردن یک باز ضعیف و نمک آن با اسید قوی تهیه می شود.

تهیه محلول بافر آمونیاکی

محلول آبی متشکل از غلظت برابر هیدروکسید آمونیوم و کلرید آمونیوم دارای pH 9.25 است، بنابراین به طور خلاصه بافر های قلیایی دارای مشخصات زیر هستند:
1) pH این محلول ها بالاتر از هفت است.
2) این محلول ها حاوی یک باز ضعیف و یک نمک از باز ضعیف هستند.
3) مثالی از محلول بافر قلیایی مخلوطی از هیدروکسید آمونیوم و کلرید آمونیوم است (25/9 = pH).

قیمت محلول بافر :

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های بافری شیمیایی و آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های بافری آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

مکانیسم عمل بافر:

درون یک محلول بافر ، نمک  موجود کاملا یونیزه شده و اسید ضعیف تا حدی یونیزه می شود مطابق آنچه در واکنش های زیر مشاهده می کنید:

CH3COONa Na + + CH3COO

CH3COOH H + + CH3COO

هنگامی که به محلول بافر اسید افزوده می شود، پروتون های آزاد شده از اسید توسط یون های استات حذف شده و یک مولکول اسید استیک تشکیل می دهند.

H + + CH3CO (از اسید اضافه شده) CH3COOH (از محلول بافر)

در حالیکه با افزودن باز ، هیدروکسید آزاد شده توسط باز به وسیله یون های هیدروژن حذف شده و آب تشکیل می گردد.

HO + H (از باز اضافه شده) + H2O  (از محلول بافر)

خرید محلول بافر :

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های بافری شیمیایی و آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های بافری آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

آماده سازی محلول بافر:

اگر ثابت تفکیک اسید (pKa) و باز (pKb) در نظر بگیریم، می توان با کنترل نسبت نمک – اسید یا نسبت نمک – باز محلول بافر تهیه کرد. همانطور که قبلاً بحث شد، این محلول ها با مخلوط کردن بازهای ضعیف با اسیدهای مزدوج مربوطه ، یا با مخلوط کردن اسیدهای ضعیف با بازهای مزدوج مربوطه تهیه می شوند.

نمونه ای از محلول بافر تهیه شده با این روش می توان  به تهیه بافر فسفات  اشاره کرد که با مخلوط کردن HPO42- و H2PO4- ایجاد می شود. pH  که توسط این بافر نگهداری می شود 4/7 است.

فرمول محلول بافری :

معادله هندرسن- هسلباخ Handerson-Hasselbalch:

طبق این معادله برای تهیه بافر اسید یک محلول بافر اسیدی را در نظر بگیرید حاوی یک اسید ضعیف (HA) و نمک آن (KA) با یک باز قوی (KOH). اسید ضعیف یونیزه می شود و موازنه را می توان به صورت زیر نوشت:

HA + H2O H + + A

ثابت تفکیک اسید  Ka = [H +] [A ] / HA

از فرمول فوق لوگاریتم منفی گرفته می شود:

فرمول فوق لوگاریتم منفی در محلول بافر

  فرمول فوق لوگاریتم منفی در محلول بافر

و بنابراین pH بافر اسیدی از فرمول زیر به دست می آید:

pH بافر اسید = pKa + ([نمک] / [اسید])

مشابه معادلات فوق برای تهیه بافر قلیایی نیز قابل بازنویسی است، اگر محلول بافر قلیایی را در نظر بگیریم، حاوی یک باز ضعیف (B) و نمک آن (BA) همراه با اسید قوی می باشد.

pOH، می تواند مانند بالا به دست آید:

pOH یک بافر قلیایی = pKb + log ([نمک] / [اسید])

pH یک بافر قلیایی = pKa – log ([نمک] / [اسید])

اهمیت معادله هندرسون:

فروش محلول بافر ph

از معادله Handerson می توان pH بافر تهیه شده از مخلوط نمک و اسید، باز ضعیف را محاسبه کرد، مقدار pKa را به دست آورد و در نهایت محلول بافر مورد نیاز آماده گردد، از سویی محدودیت این معادله عدم کارایی آن برای اسید ها و باز های قوی است.

محاسبه ph محلول بافر :

چگونگی نگه داری pH توسط بافر:

برای اینکه بفهمید بافر چگونه pH  را ثابت نگه می دارد، اجازه دهید مثالی را از محلول بافر حاوی استات سدیم و اسید استیک را در نظر بگیریم در این موارد، همان زور که قبلا گفته شد که سدیم استات  به طور کامل تحت یونیزاسیون قرار می گیرد در حالی که اسید استیک به صورت ضعیف یونیزه می گردد و واکنش های تعادلی را می توان به صورت زیر نوشت:

CH3COOH H + + CH3COO

CH3COONa Na + + CH3COO

قیمت محلول بافر ph

وقتی اسیدهای قوی اضافه می شوند، یون های H مثبت با یون های  CH3COO منفی ترکیب می شوند و یک اسید استیک ضعیف یونیزه می سازند، و در نتیجه تغییر ناچیزی در pH محیط ایجاد می شود، وقتی مواد قلیایی به این محلول بافر وارد می شود، یون های هیدروکسید با اسیدهایی که در محل آزاد می شوند واکنش نشان می دهند که مولکول های آب تولید شده همانطور که در عکس العمل نشان داده شده است.

CH3COOH + OH CH3COO + H2O

در نتیجه یون های هیدروکسید با اسید واکنش داده و آب تشکیل می دهند و pH ثابت می ماند.

کاربرد محلول های بافر :

محلول های بافر با نام های دیگری از جمله بافر pH یا بافر یون هیدروژن نیز شناخته می شوند، یکی از کاربرد های بافرها در تنظیم pH ، استفاده از سیستم بافر بی کربنات و اسید کربنیک به منظور تنظیم pH خون حیوانات است. همچنین از محلول های بافر برای حفظ pH مطلوب برای فعالیت آنزیم در بسیاری از موجودات استفاده می شود، عدم وجود این بافرها ممکن است منجر به کند شدن عملکرد آنزیم ، از بین رفتن خصوصیات آنزیمی یا حتی دناتوره شدن آنزیم ها شود، این فرآیند دناتوراسیون می تواند حتی به طور دائمی عمل کاتالیزوری آنزیم ها را  نیز غیرفعال کند.

خواص محلول بافر :

بافر های بیولوژيک:

بافرهای بیولوژیکی ترکیبات آلی هستند که با خنثی سازی اثرات یون های هیدروژن، pH ثابت را در یک محدوده مشخص حفظ می کنند. از بافرهای بیولوژیک معمولاً در آزمایشگاه های تحقیقاتی، خصوصاً در کاربردهای الکتروفورز پروتئین، واکنش زنجیره ای پلیمراز و وسترن بلات استفاده می شود.

بافرها اجزای حیاتی برای مدل سازی سیستم های بیولوژیکی هستند و در کشت سلولی، زیست شناسی مولکولی، اسید نوکلئیک و تصفیه پروتئین و تبدیل و ترانسفکشن کاربردهای زیادی دارند.

محلول های بافر یا تامپون

به عنوان مثال 2 بافر متداول می توان تریس (هیدروکسی متیل) آمینومتان (تریس) (TBS) tris(hydroxymethyl)aminomethane (tris)-buffered saline (TBS) و اسید 4- (2-هیدروکسی اتیل) -1-پیپرازین اتان سولفونیک (HEPES) 2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)4- را نام برد.

TBS دارای pH خنثی است و اغلب به عنوان بافر شستشو یا رقت در سنجش های بیولوژیکی استفاده می شود. HEPES یک بافر زویتریون است که معمولاً در کشت سلول استفاده می شود.

محلول های بافرph :

انواع بافر:

بافرها بر اساس گروه شیمیایی R در ترکیبات شیمیایی و محدوده pH اثربخشی آنها به طور معمول در هفت گروه اصلی طبقه بندی می شوند و آنها را می توان بیشتر براساس درجه مشخص کرد.

در انتهای اسیدی مقیاس pH ، در محدوده 5.5 تا 8.3 بافرهای مورفولینیک مانند MES ، MOPS و MOBS قرار دارند. Tris یک بافر میان رده با pH 7 تا 6/9 است. بافرهای سیکلوهکسیلامینو مانند CHES و CAPS در مقادیر pH بالاتر از 8.6 تا 11.4 موثر هستند.

تهیه محلول بافر :

چگونه بافر تهیه کنیم؟

همانند سایر مواد آزمایشگاهی بیولوژی و شیمیایی بافرها هم از جمله محصولات اغلب کمپانی های تولید کننده مواد شیمیایی مولکلولی مانند سیگما، مرک، سانتاکروز، گیبکو هستند که به صورت پودر آماده قبل حل در آب و یا محلول آماده به فروش می رسند.

ساخت محلول بافری:

همچنین اجزای انواع بافر یعنی مواد شیمیایی مورد استفاده در بافر ها نیز قابل خرید بوده و با تهیه آن ها می توانید در آزمایشگاه بافر مد نظر خود را در حجم و با خصوصیات ایده آل خود آماده سازید.

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های بافری شیمیایی و آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های بافری آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)