نوشته‌ها

محیط کشت ای ام بی اگار

محیط کشت EMB Agar  (ای ام بی اگار) یک محیط کشت انتخابی- افتراقی میباشد، در واقع یک محیط کشت انتخابی باکتری های گرم منفی علیه باکتری های گرم مثبت می باشد و محیط کشت افتراقی برای  جدا کردن  باکتریهای میله ای روده ای گرم منفی می باشد.شرکت نداشیمی فعال در بخش فروش محیط های کشت و ماده شیمیایی اقدام به فروش محیط کشت EMB Agar  ( ای ام بی اگار یا اگار ائوزین متیلن بلو ) کرده است، شما می توانید از طریق تماس با این شرکت این محیط کشت را با قیمت مناسب تهیه فرمایید.