محلول بافر

محلول بافر چیست؟

فروش محلول بافر :

محلول بافر یک محلول بر پایه آب است که از مخلوطی حاوی اسید ضعیف و  باز مزدوج اسید ضعیف یا باز ضعیف و اسید مزدوج باز ضعیف تشکیل شده است، بافر ها در برابر تغییر pH در اثر رقت یا با افزودن مقدار کمی اسید  و قلیا به آنها مقاومت می کنند.

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های بافری شیمیایی و آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های بافری آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

محلول بافر ph :

فروش محلول بافر ph

pH  محلول های بافر با افزودن مقدار بسیار کمی اسید قوی یا باز قوی ، حداقل تغییر را نشان می دهد، بنابراین از آنها برای نگه داشتن pH در یک مقدار ثابت استفاده می شود، محلول بافر محلولی است که قادر است غلظت یون هیدروژن (pH) خود را فقط با تغییرات جزئی در رقت یا افزودن مقدار کمی اسید یا باز حفظ کند.

کاربرد محلول بافر :

محلول های بافر در تخمیر ، نگهدارنده های مواد غذایی ، دارو رسانی ، آبکاری ، چاپ ، فعالیت آنزیم ها مورد استفاده اند و ظرفیت حمل اکسیژن خون به غلظت یون هیدروژن خاص یعنی pH مشخص نیازمند است.

محلول یک اسید ضعیف و باز مزدوج آن و یا باز ضعیف و اسید مزدوج آن قادر به حفظ pH است و محلول های بافر شناخته می شوند.

انواع محلول بافر :

محلول های بافر در دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند ، بافرهای اسیدی و قلیایی.

بافرهای اسیدی:

تهیه محلول بافر سدیم استات

همانطور که از نام آن پیداست ، این محلول ها برای حفظ محیط های اسیدی استفاده می شوند، بافر اسیدی دارای pH اسیدی است و با مخلوط کردن یک اسید ضعیف و نمک آن با یک باز قوی تهیه می شود.

محلول آبی متشکل از غلظت برابر اسید استیک و استات سدیم دارای pH برابر با 4.74 است، بنابراین در رابطه با بافر های اسیدی به طور خلاصه می توان گفت:
1) pH این محلول ها زیر هفت است.
2) این محلول ها از اسید ضعیف و نمک اسید ضعیف تشکیل شده اند.
3) یک نمونه از محلول های بافر اسیدی ، مخلوطی از استات سدیم و اسید استیک است (pH = 4.74).

بافرهای قلیایی:

تهیه محلول بافر فسفات

این محلول های بافر برای حفظ شرایط قلیایی استفاده می شوند، بافر های قلیایی دارای pH قلیایی نیز است و با مخلوط کردن یک باز ضعیف و نمک آن با اسید قوی تهیه می شود.

تهیه محلول بافر آمونیاکی

محلول آبی متشکل از غلظت برابر هیدروکسید آمونیوم و کلرید آمونیوم دارای pH 9.25 است، بنابراین به طور خلاصه بافر های قلیایی دارای مشخصات زیر هستند:
1) pH این محلول ها بالاتر از هفت است.
2) این محلول ها حاوی یک باز ضعیف و یک نمک از باز ضعیف هستند.
3) مثالی از محلول بافر قلیایی مخلوطی از هیدروکسید آمونیوم و کلرید آمونیوم است (25/9 = pH).

قیمت محلول بافر :

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های بافری شیمیایی و آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های بافری آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

مکانیسم عمل بافر:

درون یک محلول بافر ، نمک  موجود کاملا یونیزه شده و اسید ضعیف تا حدی یونیزه می شود مطابق آنچه در واکنش های زیر مشاهده می کنید:

CH3COONa Na + + CH3COO

CH3COOH H + + CH3COO

هنگامی که به محلول بافر اسید افزوده می شود، پروتون های آزاد شده از اسید توسط یون های استات حذف شده و یک مولکول اسید استیک تشکیل می دهند.

H + + CH3CO (از اسید اضافه شده) CH3COOH (از محلول بافر)

در حالیکه با افزودن باز ، هیدروکسید آزاد شده توسط باز به وسیله یون های هیدروژن حذف شده و آب تشکیل می گردد.

HO + H (از باز اضافه شده) + H2O  (از محلول بافر)

خرید محلول بافر :

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های بافری شیمیایی و آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های بافری آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

آماده سازی محلول بافر:

اگر ثابت تفکیک اسید (pKa) و باز (pKb) در نظر بگیریم، می توان با کنترل نسبت نمک – اسید یا نسبت نمک – باز محلول بافر تهیه کرد. همانطور که قبلاً بحث شد، این محلول ها با مخلوط کردن بازهای ضعیف با اسیدهای مزدوج مربوطه ، یا با مخلوط کردن اسیدهای ضعیف با بازهای مزدوج مربوطه تهیه می شوند.

نمونه ای از محلول بافر تهیه شده با این روش می توان  به تهیه بافر فسفات  اشاره کرد که با مخلوط کردن HPO42- و H2PO4- ایجاد می شود. pH  که توسط این بافر نگهداری می شود 4/7 است.

فرمول محلول بافری :

معادله هندرسن- هسلباخ Handerson-Hasselbalch:

طبق این معادله برای تهیه بافر اسید یک محلول بافر اسیدی را در نظر بگیرید حاوی یک اسید ضعیف (HA) و نمک آن (KA) با یک باز قوی (KOH). اسید ضعیف یونیزه می شود و موازنه را می توان به صورت زیر نوشت:

HA + H2O H + + A

ثابت تفکیک اسید  Ka = [H +] [A ] / HA

از فرمول فوق لوگاریتم منفی گرفته می شود:

فرمول فوق لوگاریتم منفی در محلول بافر

  فرمول فوق لوگاریتم منفی در محلول بافر

و بنابراین pH بافر اسیدی از فرمول زیر به دست می آید:

pH بافر اسید = pKa + ([نمک] / [اسید])

مشابه معادلات فوق برای تهیه بافر قلیایی نیز قابل بازنویسی است، اگر محلول بافر قلیایی را در نظر بگیریم، حاوی یک باز ضعیف (B) و نمک آن (BA) همراه با اسید قوی می باشد.

pOH، می تواند مانند بالا به دست آید:

pOH یک بافر قلیایی = pKb + log ([نمک] / [اسید])

pH یک بافر قلیایی = pKa – log ([نمک] / [اسید])

اهمیت معادله هندرسون:

فروش محلول بافر ph

از معادله Handerson می توان pH بافر تهیه شده از مخلوط نمک و اسید، باز ضعیف را محاسبه کرد، مقدار pKa را به دست آورد و در نهایت محلول بافر مورد نیاز آماده گردد، از سویی محدودیت این معادله عدم کارایی آن برای اسید ها و باز های قوی است.

محاسبه ph محلول بافر :

چگونگی نگه داری pH توسط بافر:

برای اینکه بفهمید بافر چگونه pH  را ثابت نگه می دارد، اجازه دهید مثالی را از محلول بافر حاوی استات سدیم و اسید استیک را در نظر بگیریم در این موارد، همان زور که قبلا گفته شد که سدیم استات  به طور کامل تحت یونیزاسیون قرار می گیرد در حالی که اسید استیک به صورت ضعیف یونیزه می گردد و واکنش های تعادلی را می توان به صورت زیر نوشت:

CH3COOH H + + CH3COO

CH3COONa Na + + CH3COO

قیمت محلول بافر ph

وقتی اسیدهای قوی اضافه می شوند، یون های H مثبت با یون های  CH3COO منفی ترکیب می شوند و یک اسید استیک ضعیف یونیزه می سازند، و در نتیجه تغییر ناچیزی در pH محیط ایجاد می شود، وقتی مواد قلیایی به این محلول بافر وارد می شود، یون های هیدروکسید با اسیدهایی که در محل آزاد می شوند واکنش نشان می دهند که مولکول های آب تولید شده همانطور که در عکس العمل نشان داده شده است.

CH3COOH + OH CH3COO + H2O

در نتیجه یون های هیدروکسید با اسید واکنش داده و آب تشکیل می دهند و pH ثابت می ماند.

کاربرد محلول های بافر :

محلول های بافر با نام های دیگری از جمله بافر pH یا بافر یون هیدروژن نیز شناخته می شوند، یکی از کاربرد های بافرها در تنظیم pH ، استفاده از سیستم بافر بی کربنات و اسید کربنیک به منظور تنظیم pH خون حیوانات است. همچنین از محلول های بافر برای حفظ pH مطلوب برای فعالیت آنزیم در بسیاری از موجودات استفاده می شود، عدم وجود این بافرها ممکن است منجر به کند شدن عملکرد آنزیم ، از بین رفتن خصوصیات آنزیمی یا حتی دناتوره شدن آنزیم ها شود، این فرآیند دناتوراسیون می تواند حتی به طور دائمی عمل کاتالیزوری آنزیم ها را  نیز غیرفعال کند.

خواص محلول بافر :

بافر های بیولوژيک:

بافرهای بیولوژیکی ترکیبات آلی هستند که با خنثی سازی اثرات یون های هیدروژن، pH ثابت را در یک محدوده مشخص حفظ می کنند. از بافرهای بیولوژیک معمولاً در آزمایشگاه های تحقیقاتی، خصوصاً در کاربردهای الکتروفورز پروتئین، واکنش زنجیره ای پلیمراز و وسترن بلات استفاده می شود.

بافرها اجزای حیاتی برای مدل سازی سیستم های بیولوژیکی هستند و در کشت سلولی، زیست شناسی مولکولی، اسید نوکلئیک و تصفیه پروتئین و تبدیل و ترانسفکشن کاربردهای زیادی دارند.

محلول های بافر یا تامپون

به عنوان مثال 2 بافر متداول می توان تریس (هیدروکسی متیل) آمینومتان (تریس) (TBS) tris(hydroxymethyl)aminomethane (tris)-buffered saline (TBS) و اسید 4- (2-هیدروکسی اتیل) -1-پیپرازین اتان سولفونیک (HEPES) 2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)4- را نام برد.

TBS دارای pH خنثی است و اغلب به عنوان بافر شستشو یا رقت در سنجش های بیولوژیکی استفاده می شود. HEPES یک بافر زویتریون است که معمولاً در کشت سلول استفاده می شود.

محلول های بافرph :

انواع بافر:

بافرها بر اساس گروه شیمیایی R در ترکیبات شیمیایی و محدوده pH اثربخشی آنها به طور معمول در هفت گروه اصلی طبقه بندی می شوند و آنها را می توان بیشتر براساس درجه مشخص کرد.

در انتهای اسیدی مقیاس pH ، در محدوده 5.5 تا 8.3 بافرهای مورفولینیک مانند MES ، MOPS و MOBS قرار دارند. Tris یک بافر میان رده با pH 7 تا 6/9 است. بافرهای سیکلوهکسیلامینو مانند CHES و CAPS در مقادیر pH بالاتر از 8.6 تا 11.4 موثر هستند.

تهیه محلول بافر :

چگونه بافر تهیه کنیم؟

همانند سایر مواد آزمایشگاهی بیولوژی و شیمیایی بافرها هم از جمله محصولات اغلب کمپانی های تولید کننده مواد شیمیایی مولکلولی مانند سیگما، مرک، سانتاکروز، گیبکو هستند که به صورت پودر آماده قبل حل در آب و یا محلول آماده به فروش می رسند.

ساخت محلول بافری:

همچنین اجزای انواع بافر یعنی مواد شیمیایی مورد استفاده در بافر ها نیز قابل خرید بوده و با تهیه آن ها می توانید در آزمایشگاه بافر مد نظر خود را در حجم و با خصوصیات ایده آل خود آماده سازید.

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های بافری شیمیایی و آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های بافری آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

تیترازول

تعریف تیترازول :

فروش تیترازول :

در شیمی آنالیز، محلول استاندارد محلول حاوی غلظت دقیقاً شناخته شده یک عنصر یا ماده است، در این محلول یک وزن مشخص از املاح حل می شود تا حجم خاصی ایجاد کند.

tetrazole :

تترازول :

این ماده با استفاده از یک ماده استاندارد، مانند یک استاندارد اولیه تهیه می شود، از محلول های استاندارد برای تعیین غلظت سایر مواد مانند محلول های موجود در تیتراسیون استفاده می شود. غلظت محلول های استاندارد به طور معمول در واحد مول بر لیتر (mol / L ، اغلب به مولاریته به M خلاصه می شود) ، مول در دسی متر مکعب (mol / dm3) ، کیلومول بر متر مکعب (kmol / m3) یا بر حسب واحد های مربوط به تیتراسیون  بیان می شود. به آنهایی که در تیتراژهای خاص استفاده می شوند (مانند تیترها).

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های تیترازول آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع ماده شیمیایی  با برند مرک آلمان و شرکت ساپلکو با مناسب ترین قیمت به مشتریان و مواد شیمیایی و ازمایشگاهی برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

قیمت تیترازول

قیمت تیترازول

قیمت تیترازول ید

یک محلول تیترازول استاندارد ساده با رقیق سازی یک عنصر یا یک ماده در یک حلال که با آن واکنش نشان می دهد، بدست می آید، یک استاندارد اولیه یک معرفی ست که بسیار خالص و پایدار است، فاقد آب هیدراتاسیون است و دارای وزن مولکولی بالایی است. برخی از استانداردهای اولیه تیتراسیون اسیدها شامل کربنات سدیم است.

قیمت تیترازول :

کاربرد محلول تیترازول استاندارد:

یک حجم شناخته شده از محلول اسید را می توان با تیتراسیون آن در برابر محلول قلیایی با غلظت شناخته شده استاندارد کرد، از محلول های تیترازول استاندارد معمولا برای تعیین غلظت ماده مورد آنالیز استفاده می شود.

با مقایسه میزان جذب محلول نمونه در یک طول موج خاص با یک سری از محلول های استاندارد با غلظت های متفاوت، می توان غلظت محلول نمونه را از طریق قانون Beer یافت. تا زمانی که گونه مورد آنالیز جذب قابل توجهی در طیف داشته باشد، می توان از هر طیف سنجی استفاده کرد.

محلول تیترازول :

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های تیترازول آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع ماده شیمیایی  با برند مرک آلمان و شرکت ساپلکو با مناسب ترین قیمت به مشتریان و مواد شیمیایی و ازمایشگاهی برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

خرید تیترازول

خرید تیترازول

تیترازول بافر :

محلول استاندارد یک راهنمای رفرنس برای کشف مولاریته گونه های ناشناخته است، برای بدست آوردن غلظت محلول استاندارد می توان از روش های تیتراسیون استفاده کرد. این موارد شامل استفاده از تجهیزاتی مانند بورت است.

خرید تیترازول :

خصوصیات یک محلول استاندارد برای تیتراسیون عبارتند از:

 • غلظت آن باید همیشه ثابت باشد. این امر به این دلیل است که دیگر نیازی به تجدید استاندارد نیست.
 • واکنش آن با ماده مورد آنالیز باید سریع باشد تا بتواند انتظار را بعد از افزودن هر معرف به حداقل برساند.
 • واکنش آن باید کاملاً کامل باشد.
 • توصیف واکنش توسط یک واکنش شیمیایی موازنه امکان پذیر است.
 • برای تشخیص نقطه تعادل باید روشی وجود داشته باشد.
فروش تیترازول

تیترازول نیترات نقره

تیتراسیون:

در علم شیمی تیتراسیون ، فرایند تجزیه و تحلیل شیمیایی است که در آن مقدار برخی از مواد تشکیل دهنده یک نمونه با افزودن مقدار مشخصی از ماده دیگر به نمونه، اندازه گیری می شود. این فرآیند معمولاً با افزودن تدریجی یک محلول استاندارد که یک محلول با غلظت شناخته شده از ماده تیتراسیون، یا تیتر است انجام می گیرد و یک بورت، که یک لوله اندازه گیری طولانی و درجه بندی شده با یک متوقف کننده و یک لوله تحویل در انتهای پایین آن است مورد استفاده است.

بنابراین محلول استاندارد یا همان محلول حجم سنجی یکی از ارکان اصلی روش تیتراسیون می باشد و اصطلاحاً تیتر کردن یا استاندارد سازی محلول حجمی مورد استفاده برای تیتراسیون یکی از مهمترین پیش شرط ها برای نتایج تیتراسیون مطمئن و شفاف است، نتایج دقیق و قابل اعتماد تیتراسیون تنها زمانی قابل دستیابی است که با غلظت دقیق محلول حجمی کار کنیم.

غلظت اسمی محلول حجمی مورد استفاده به عنوان تیتر در فرآیند تیتراسیون مشخص است، غلظت به دلیل شرایط مختلف می تواند با غلظت واقعی متفاوت باشد، ضرورت تعیین غلظت واقعی با استاندارد تیترومتری برای دستیابی به نتایج درست تیتراسیون حائز اهمیت است.

تیترازول ید :

فرایند تیتراسیون تحت تأثیر عوامل زیر است:

 • روش اندازه گیری.
 • ابزار (عدم قطعیت ابزار / سایش بورت).
 • الکترودها (عدم قطعیت الکترود / تغییر الکترودها).
 • فرایند هندلینگ.
 • توازن (خطای توزین).
 • درجه حرارت.
 • محلول حجم سنجی (تغییر غلظت ، از طریق تغییر دی اکسید کربن، تبخیر آب یا حلال).

فروش محلول تیترازول :

برای دریافت دقیق نتایج تیتراسیون و تیتر کردن صحیح ، داشتن تعریف دقیق از هر دو روش نمونه و روش تیتر مهم است. در این میان ابزار کار می تواند تفاوت های کمی ایجاد کند مانند بورت، که می تواند باعث تغییر حجم، به ویژه با محلول های قلیایی می شود.

بنابراین ، تیتر کردن باید با همان ابزاری که برای تعیین نمونه استفاده شده، انجام شود، بسته به کاربرد و نحوه تیمار الکترودها ، طول عمر و دقت آنها متفاوت است.

همان طور که گفته شد فرایند هندلینگ نیز می تواند نتایج را تحت تأثیر قرار دهد. عامل ایجاد تفاوت مهم دیگر تغییر حجم محلول حجمی در دماهای مختلف است. نفوذ دما برای یک محلول آبی 0.02 درصد در هر درجه و 0.1 درصد در هر درجه برای محلول های آلی است.

قیمت محلول تیترازول :

کار در آزمایشگاه با تهویه مطبوع اولویت داشته، همچنین دقت تعادل و روند توزین مهم است، قسمت توزین شده یک ماده باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا نتیجه صحیح باشد.

در حالت ایده آل، اگر غلظت محلول حجم سنجی کم باشد، می توان یک محلول استاندارد حجمی نیز تهیه کرد و در مقدار بیشتری از استاندارد وزن کرد ، که این باعث کاهش خطای توزین می شود.
پایداری تیترانت یا محلول حجم سنجس نیز خود متفاوت است و به شرایط نگهداری بستگی داردبه طور کلی ، می توان اظهار داشت که محلول های قلیایی و محلول های Titriplex تیتریپلکس پایداری کمتری نسبت به محلول های اسیدی دارند. به عنوان مثال محلول های قلیایی، دی اکسید کربن را از محیط جذب می کنند و غلظت آنها می تواند به سرعت تغییر کند.

خرید محلول تیترازول :

تیترازول edta :

محلول های ید و محلول های پرمنگنات پتاسیم به نور حساس هستند. یک محلول سولفات آهن دی آمونیوم (II) یک محلول حجم سنجی کاملاً ناپایدار است و نیاز به تعیین غلظت مکرر دارد.
با توجه به آنچه تا کنون گفته شد استفاده از محلول های حجم سنجی و استاندارد مناسب که توسط شرکت های معتبر تولید و عرضه می شوند راهکاری مناسب برای انجام یک تیتراسیون ایده آل است. این محلول های استاندارد ها باعث صرفه جویی در وقت می شود و استفاده از آن آسان است.

در بسته بندی آمپول مانند می توان فقط محتویات آمپول یا ظرف پلی اتیلن را به یک فلاسک حجمی منتقل کرده و دقیقاً به 1000 میلی لیتر با آب دی یونیزه رقیق کرده و محلول کاملاً استاندارد شما آماده استفاده است یعنی نیازی به استانداردسازی بعدی نیست.

تیترازول نیترات نقره :

قیمت تیترازول نیترات نقره :

همچنین این استانداردها دقیق هستند و تجهیزات اندازه گیری حجم به طور مخصوص طراحی شده تا در عملیات پر کردن برای اطمینان از معادل دقیق متمرکز نرمال مندرج در برچسب ، با دقت تضمین شده استفاده می شود.

از سویی با بسته بندی در آمپول های مهر و موم شده یا ظروف پلی اتیلن ، محلول ها و نرمال های مختلف را می توان در حداقل فضا ذخیره کرد و به طور نامحدود به شکل غلیظ پایدار نگاه داشت. در ادامه به معرفی برخی محصولات مورد استفاده در تیتراسیون و محلول های حجم سنجی و استاندارد ساخته شرکت مرک می پردازیم که یکی از مهم به نام ترین های آن ها تیترازول دارای شهرت است.

تیترازول شرکت مرک آلمان :

محصولات  Titripur ، Titripac ، Certipur کمپانی مرک :

به منظور جبران تمام این تأثیرات در فرآیند تیتراسیون ، تیتر کردن منظم توصیه می شود. تناوب و فراوانی تیتر کردن بستگی به نوع محلول ها و شرایط آزمایشگاه دارد.

در اینجا استفاده از محلول های حجمی با کیفیت مناسب می تواند کمک کننده باشد به طور مثال استفاده از بسته بندی Titripac تیتری پک تولید شده توسط کمپانی مرک توصیه می شود چرا که محلولی پایدار است و تحت تأثیر تغییر، دی اکسید کربن، تبخیر آب یا حلال یا میکروب ها نیست.

فروش تیترازول مرک آلمان

فروش تیترازول مرک آلمان

تیترازول سود 1 نرمال مرک :

تیترازول اسید سولفوریک 0.1 نرمال

با Titripac تیتری پک می توان تعداد فرایند تیتر کردن را کاهش داد، توصیه می شود همیشه پس از باز کردن بطری جدید یا Titripac ، تیتر کردن انجام گیرد.

بسته به ثبات محلول ها و شرایط موجود در آزمایشگاه ، زمان بین تیتر کردن ها می تواند توسط کاربر به صورت جداگانه تعریف شود.

استانداردهای حجمی Certipur نیز یکی دیگر از محصولات کمپانی مرک مواد جامد با خلوص بالا هستند که با سنجش های دقیق تعیین می شوند و به طور مستقیم در استانداردهای حجمی NIST (انستیتوی ملی استاندارد و فناوری گایترزبرگ ، ایالات متحده آمریکا) قابل ردیابی هستند و از آنها برای تعیین دقیق تیتر استفاده می شود.

تیترازول سود :

به طور کلی باید گفت پکیج محلول های حجم سنجی Titripur تیتراپیور تولید کمپانی مرک ،از جمله محلول های با کیفیت بالا برای طیف وسیعی از فرایند های تیتراسیون تشکیل شده است و در ترکیب با استانداردهای حجمی Certipur با خلوص بالا و پشتیبانی متخصصان این شرکت، فرآیندهای تیتراسیون دقیق و قابل اعتماد می شوند.

 تیترازول Titrisol Concentrates :

تیترازول ید فروش :

یکی دیگر از محصولات پرکاربرد، شناخته شده و با کیفیت شرکت مرک برای فرایند های تیتراسیون محلول های حجم سنجی در فرمت تیترازول های غلیظ شده هستند Titrisol Concentrates . این محلول های غلیظ شده علاوه بر خلوص و کیفیت بالا، به دلیل شکل آمپول مانند دارای کاربردی سریع و آسان است. هر آمپول حاوی مقدار دقیقاً مشخصی از ماده است.

تیترازول hcl :

تیترازول اسید کلریدریک

برای تهیه تیترانت مورد نظرتان ، کافی است کنسانتره Titrisol تیترازول غلیظ شده خود را با 1 لیتر آب مقطر – اندازه گیری پیش فرض – رقیق کنید یا غلظت دیگری را که لازم دارید با رقیق کردن تیترازول آماده کنید.

با استفاده از Titrisol تیترازول از حداکثر انعطاف پذیری و سهولت استفاده بهره مند می شوید و فضای با ارزشی را در قفسه آزمایشگاه خود صرفه جویی می کنید.

قیمت تیترازول سود :

در زیر برخی از تیترازول های پرکاربرد این شرکت که با برند ساپلکو به بازار عرضه می گردد را همراه با کاتالوگ نامبر مشاهده می کنید:

 • 109982 تیترازول Sulfuric acid.
 • 109932 تیترازول Oxalic acid solution.
 • 109984 تیترازول Sulfuric acid.
 • 109965 تیترازول Oxalic acid solution.
 • 109919 تیترازول Potassium hydroxide solution.
فروش تیترازول شرکت ساپلکو

فروش تیترازول شرکت ساپلکو

نحوه استفاده از تیترازول :

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های تیترازول آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع ماده شیمیایی  با برند مرک آلمان و شرکت ساپلکو با مناسب ترین قیمت به مشتریان و مواد شیمیایی و ازمایشگاهی برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

تترازول :

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

مدیریت : 09914214699

محلول های شیمیایی

محلول های شیمیایی آزمایشگاهی

قیمت محلول های شیمیایی

علم شیمی محلول را نوع خاصی از مخلوط همگن تعریف می کند که از دو یا چند ماده تشکیل شده است، در چنین مخلوطی، حل شونده ماده ای است که در ماده دیگری حل می شود و آنچه حل شونده را در خود حل می کند حلال نامیده می شود.

اصطلاح محلول معمولاً در حالت مایع ماده به کار می رود ، اما محلول های گازها و جامدات نیز ممکن است وجود داشته باشند.

به عنوان مثال هوا یک محلول است که عمدتا از اکسیژن و ازت با مقادیر کمی از چندین گاز دیگر تشکیل شده است و برنج یک محلول است که از مس و روی تشکیل شده است. فرآیند مخلوط شدن در یک محلول در مقیاسی اتفاق می افتد که اثرات قطبیت شیمیایی در آن دخیل باشد و در نتیجه برهمکنش های بین مواد منجر به حل شدن و ایجاد محلول می گردد.

فروش محلول شیمیایی

محلول شیمیایی

فروش محلول های شیمیایی آزمایشگاهی

عموما فاز حلال یک محلول بخش عمده آن را تشکیل می دهد. یکی از پارامترهای مهم محلول غلظت آن است بدین معنی که مقدار املاح موجود در مقدار مشخصی از محلول یا حلال را نشان می دهد. اصطلاح “محلول آبی” نیز هنگامی استفاده می شود که یکی از حلال ها آب باشد.

عمده فرایندهای زیستی تا حد زیادی به محلول ها وابسته است، اکسیژن از ریه ها به محلول در پلاسمای خون تبدیل می شود، از نظر شیمیایی با هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز خون یکی شده و به بافت های بدن آزاد می شود.

خرید محلول های شیمیایی آزمایشگاهی

محصولات هضم نیز به صورت محلول به نقاط مختلف بدن منتقل می شوند. همچنین توانایی مایعات در حل مایعات یا جامدات دیگر کاربردهای عملی بسیاری دارد.

شیمی دانان از اختلاف حلالیت برای جداسازی و خالص سازی مواد و انجام تجزیه و تحلیل شیمیایی بهره می برند و اکثر واکنش های شیمیایی در محلول ها اتفاق می افتند و تحت تأثیر انحلال پذیری ترکیبات هستند.

مواد لازم برای تولید تجهیزات شیمیایی نیز بر اساس مقاومت آن ها در برابر عملکرد حلال های محتوای آن ها انتخاب می شوند.
معمولا مایع موجود در یک محلول به عنوان حلال تعیین می شود و ماده اضافه شده را املاح می نامند، اگر هر دو جز components از مایعات باشند، در این صورت تمایز حلال از حل شونده ممکن نیست و در این صورت آنچه در غلظت کمتری وجود دارد احتمالاً حل شونده نامیده می شود.

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه مواد شیمیایی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع ماده شیمیایی  با برند مرک آلمان و با مناسب ترین قیمت به مشتریان و مواد شیمیایی و ازمایشگاهی برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

محلول شیمیایی

خرید محلول شیمیایی

قیمت محلول های شیمیایی آزمایشگاهی

غلظت هر یک از اجزای موجود در یک محلول ممکن است به واحد وزن یا حجم یا مول بیان شود و یا ترکیبی از این واحد ها باشد – به عنوان مثال ، مول در لیتر و مول در کیلوگرم.
بلورهای برخی نمک ها دارای شبکه های یونی هستند – یعنی اتم ها یا گروه هایی از اتم ها با بارهای مثبت و منفی متناوب. وقتی قرار است چنین بلوری در یک حلال حل شود، جاذبه میان یون ها با بار مخالف که مسول شکل گیری کریستال است بایستی توسط بارهای الکتریکی موجود در حلال شکسته شود، نیروی لازم برای این کار ممکن است توسط یون های یک نمک ذوب شده یا دو قطبی الکتریکی در مولکول های حلال تأمین شوند.

محلول های شیمیایی

از جمله این حلال ها می توان به آب ، متیل الکل ، آمونیاک مایع و هیدروژن فلوراید اشاره کرد، یون های املاح که توسط مولکول های دو قطبی حلال احاطه شده اند ، از یکدیگر جدا شده و آزادانه به سمت الکترودهای باردار مهاجرت می کنند، چنین محلولی می تواند الکتریسیته را هدایت کند و ماده شیمیایی حل شده را الکترولیت می نامند.
به طور کلی فرض بر این است که همه گازها کاملاً قابل اختلاط هستند (در همه نسبت ها با یکدیگر حل می شوند) ، اما این فقط در فشارهای طبیعی صادق است.

محلول های آزمایشگاهی

در فشارهای زیاد، جفت گازهایی که از نظر شیمیایی غیر مشابه هستند ممکن است فقط قابلیت اختلاط محدودی از خود نشان دهند، بسیاری از فلزات مختلف در حالت مایع با یکدیگر مخلوط می شوند و گاهی اوقات ترکیبات قابل تشخیص ایجاد می کنند.

برخی به اندازه کافی برای تشکیل محلول های جامد مشابه هستند و آلیاژ ها را ایجا می کنند. از سویی طبق قانون هنری وزن گازی که توسط مایع حل می شود متناسب با فشار گاز بر روی مایع است. این قانون که اولین بار در سال 1803 توسط پزشک و شیمی دان انگلیسی ویلیام هنری تنظیم شد ، فقط در مورد محلول های رقیق و فشارهای کم گاز اعمال می شود.

خرید محلول های شیمیایی

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های شیمیایی آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های شیمیایی آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

محلول شیمیایی

قیمت محلول شیمیایی

ویژگی های محلول های شیمیایی:

 • محلول، مخلوطی همگن از دو یا چند ماده است.
 • ذرات حل شونده موجود در یک محلول با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.
 • یک محلول اجازه نمی دهد پرتوهای نور پراکنده شوند.
 • یک محلول پایدار است.
 • مواد حل شونده از محلول را نمی توان با فیلتراسیون (یا به صورت مکانیکی) جدا کرد.
 • محلول فقط از یک فاز تشکیل شده است.

انواع محلول های شیمیایی:

محلول ها را می توان به دو گروه همگن و نا همگن طبقه بندی کرد، محلول همگن به این معنی است که اجزای مخلوط یک فاز تشکیل می دهند، و محلول ناهمگن به این معنی است که اجزای مخلوط فازهای مختلفی دارند. خصوصیات محلول (مانند غلظت ، دما و چگالی) را می توان بصورت یکنواخت از طریق حجم توزیع گردد اما فقط در صورت عدم وجود پدیده های انتشار یا پس از اتمام آنها است.

معمولاً ماده موجود در بیشترین مقدار ، حلال در نظر گرفته می شود، حلال ها می توانند گازها ، مایعات یا جامدات باشند. یک یا چند جز موجود در محلول غیر از حلال را املاح می نامند، هر محلول همان حالت فیزیکی حلال را دارد.

تهیه محلول های شیمیایی :

محلول های مایع:

اگر حلال مایع باشد، تقریباً همه گازها ، مایعات و جامدات می توانند درآن حل شوند و برای هریک از حالات مثال های وجود دارد که در زیر آورده شده:
محلول گاز در مایع :

از جمله محلول هایی که در آن یک گاز در مایع حل می شود نی توان به حل شدن اکسیژن موجود در آب و دی اکسید کربن در آب اشاره کرد.

محلول مایع در مایع:

این نوع محلول از مخلوط کردن دو یا چند ماده شیمی مشابه اما با غلظت های مختلف برای تشکیل یک حالت پایدار ایجاد می شود و به آن همگن سازی محلول گفته می شود. برای مثال بسیاری از نوشیدنی های الکلی اساساً محلول های اتانول در آب هستند.

محلول جامد در مایع:

از جمله مثال های این محلول ها می توان به ساکارز (قند) در آب، کلرید سدیم (NaCl) (نمک خوراکی) یا هر نمک دیگر در آب اشاره کرد که حل شدن نمک ها در آب یک الکترولیت تشکیل می دهد چرا که هنگام حل شدن، نمک به یون های سازنده اش تجزیه می گردد.
اغلب محلول های موجود در حلال آب ایجاد می گردند و همان طور که قبلا نیز گفته شد به آن ها محلول های آبی گفته می شود. محلول های غیرآبی زمانی ایجاد می شوند که حلال مایع دیگری غیر از آب باشد.

لازم به ذکر است مخلوط های مایعی که همگن نیستند مانند کلوئیدها ، سوسپانسیون ها ، امولسیون ها محلول در نظر گرفته نمی شوند.
از سویی مایعات بدن نمونه هایی از محلول های مایع پیچیده هستند که حاوی املاح زیادی هستند، بسیاری از این محلول ها الکترولیت هستند زیرا حاوی یون های حل شده مانند پتاسیم هستند.

بعلاوه این محلول ها حاوی مولکول های پیچیده تر حل شونده مانند قند و اوره هستند، اکسیژن و دی اکسید کربن حل شده در خون نیز از اجزای اساسی شیمی خون و هستند، که تغییرات قابل توجهی در غلظت آنها ممکن است نشانه ای از بیماری شدید یا آسیب باشد.

طرز تهیه محلول های شیمیایی :

محلول های جامد:

اگر حلال جامد باشد، گازها ، مایعات و جامدات می توانند در آن حل شوند و محلول های گاز در جامد، مایع در جامد و جامد در جامد را تشکیل دهند. مثال هایی از هر یک از این حالات در زیر آورده شده است.

محلول گاز در مواد جامد:

در این مورد می توان به حل شدن هیدروژن در فلزات اشاره کرد که به ویژه در پالادیوم به خوبی حل شده و از این محلول ها به عنوان وسیله ای برای ذخیره هیدروژن استفاده می شود.

محلول مایع در جامد:

حل شدن جیوه در طلا ، آب در نمک جامد یا شکر ک هتشکیل مواد جامد مرطوب را می دهد، حل شدن هگزان در موم پارافین و نیز حل شدن پلیمرهای حاوی نرم کننده ها مانند فتالات (مایع) در PVC (جامد) مثال هایی از این دست محلول ها هستند.

محلول جامد در جامد:

به عنوان مثال می توان از فولاد نام برد که اساساً یک محلول متشکل از اتم های کربن در یک ماتریس بلوری از اتم های آهن است. علاوه بر این آلیاژهایی مانند برنز و بسیاری دیگر آلیاژ ها و سولفات رادیوم محلول در سولفات باریم که یک محلول جامد واقعی است.

فروش محلول های شیمیایی

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های شیمیایی آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های شیمیایی آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

محلول شیمیایی

فروش محلول شیمیایی

 انحلال پذیری محلول های شیمیایی:

توانایی حل شدن یک ترکیب در ترکیب دیگر را انحلال پذیری می نامند. هنگامی که یک مایع می تواند به طور کامل در مایع دیگر حل شود و در اصطلاح دو مایع قابل اختلاط هستند و زمانی که دو ماده ای که هرگز نمی توانند برای تشکیل محلول با یکدیگر مخلوط شوند، آن دو ماده غیر قابل اختلاط نامیده می شوند.

عکس محلول های شیمیایی

همه محلول ها دارای آنتروپی مثبت اختلاط هستند، فعل و انفعالات بین مولکول ها یا یون های مختلف ممکن است از نظر انرژی مورد پسند واقع شود یا نه، اگر فعل و انفعالات نامطلوب باشد، با افزایش غلظت املاح ، انرژی آزاد کاهش می یابد.

در جریان حل شدن به نقطه ای می رسیم که، از دست دادن انرژی بیش از افزایش آنتروپی است و دیگر هیچ ذره ای از املاح قابل حل نیست و در این زمان گفته می شود که این محلول اشباع شده است، با این حال ، نقطه ای که یک محلول می تواند اشباع شود، می تواند با عوامل مختلف محیطی مانند دما ، فشار و آلودگی به طور قابل توجهی تغییر کند. برای برخی از محلول ها ، می توان با بالا بردن میزان حلالیت (به عنوان مثال با افزایش دما) محلول فوق اشباع تهیه کرد تا ناده حل شونده بیشتری در حلال حل شود و سپس آن را به حالت عادی بر گرداند (به عنوان مثال با خنک سازی).

معمولاً هرچه دمای حلال بیشتر باشد ،مقدار ماده حل شده جامد بیشتری می تواند حل شود، با این حال ، اکثر گازها و برخی ترکیبات رفتار عکس از خود نشان می دهند یعنی انحلال پذیری آن ها با افزایش دما کاهش می یابد. چنین رفتاری نتیجه آنتالپی گرمازا محلول است.

نام محلول های شیمیایی

برخی از سورفاکتانت ها از این دست محلول ها می باشند، حلالیت مایعات در مایعات نسبت به جامدات یا گازها حساسیت کمتری به دما دارد.
آماده سازی محلول ها بخش مهمی از فرایندهای آزمایشگاه های شیمیایی و زیستی ست نیازمند داشتن آگاهی از ویژگی های حلال و حل شونده می باشد.

در بسیاری از موارد حلال رایج یک ترکیب اگر غیر از آب باشد با یک جستوجو قابل یافت است، علاوه بر این وجود برخی حلال های پرکاربرد از ضروریات هر آزمایشگاه می باشد از جمله این حلال ها می توان به انواع الکل ها (اتانول، متانول، ایزو پروپانول، بوتانول و …) ، کلروفرم، هگزان و سایر حلال های تخصصی اشاره کرد. این حلال ها را می توان از کمپانی های تولید کننده حلال ها از جمله مرک، سیگما، ساپلکو و غیره تهیه کرد.

خرید محلول های شیمیایی آزمایشگاهی

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه محلول های شیمیایی آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع محلول های شیمیایی آزمایشگاهی با مناسب ترین قیمت به مشتریان از برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

محلول شیمیایی

محلول شیمیایی

فروش ماده شیمیایی

گرید مختلف ماده شیمیایی

فروش ماده شیمیایی

ماده شیمیایی چیست

امروزه طیف گسترده ای از ماده های شیمیایی و آزمایشگاهی کشف، تولید و مورد استفاده قرار می گیرند، این ماده های شیمیایی و آزمایشگاهی نقش اساسی در تولید و آزمایش محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی، محصولات زیستی بر پایه سلول و بافت و بسیاری دیگر از محلول های مرتبط ایفا می کنند.

فروش مواد شیمیایی

                   فروش مواد شیمیایی

گرید های ماده شیمیایی

تولید کنندگان ماده شیمیایی و آزمایشگاهی محصولات خود را با یک گرید (grade) که عموما مشخص کننده خلوص آن ماده است برچسب می کنند و آزمایشگاه ها و محققانی که از ماده شیمیایی و آزمایشگاهی استفاده می کنند بر اساس این برچسب گرید به آن ماده اعتماد کرده و اطمینان حاصل می کنند که آن ماده شیمیایی و آزمایشگاهی دارای مشخصات ضروری متناسب با کاربرد بوده و تمامی قوانین تنظیمی و استانداردهای منطبق بر کابرد آن ماده در فرایند تولید لحاظ شده است.

فروش ماده شیمیایی

                  فروش ماده شیمیایی

فروش مواد شیمیایی

گرید های موجود بر اساس خلوص یا پیوریتی (purity) ماده شیمیایی در 7 گروه اصلی طبقه بندی می شوند که در ذیل به آنها می پردازیم :

گرید ACS :

مختصر شده عنوان American Chemical Society است که بالاترین درجه خلوص و کیفیت را دارا می باشد، استاندارد های خلوص را مطابق با دستور عمل های این انجمن و یا فراتر از آن به کار می بندد، این گرید قابل قبول برای تولید غذا، دارو و یا کاربرد های پزشکی است ومی تواند برای مصارف و فرایند هایی که نیازمند خصوصیات کیفی دقیق و خلوص بالای 95 درصد است مانند کاربرد های آنالیزی استفاده گردد.

گرید RG :

گرید RG با نام های دیگر Analytical Reagent (AR) ، Guaranteed Reagent (GR)، UNIVAR, AnalaR و Premium Reagent ، عموما دارای میزان خلوص برابر با گرید ACS یعنی بالای 95 درصد است و در تمامی حوزه های علمی که نیازمند کیفیت بالا هستند توصیه می گردد برای توضیح بهتر میتوان نظیر آنالیز های کمی در حوزه محیط زیست، آزمایشگاه های تحقیقاتی و ساخت استاندارد های اولیه مانند بافر ها و محلول های حجمی. کاربرد این گرید در تولیدات غذایی، دارویی، مصارف پزشکی نیز پذیرفته است.

گرید USP :

گرید USP که نام آن مختصر شده United States Pharmacopeia است مطابق با استاندارد های فارماکوپه (داروسازی) ایالات متحده آمریکا و یا بالاتر از آن می باشد، گریدUSP برای مصارف غذایی، دارویی و پزشکی قابل قبول است و در اکثر آزمایشگاه ها مورد استفاده است اما توصیه می شود قبل از استفاده از ماده شیمیایی با این گرید از مناسب بودن آن با روش مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

گرید NF :

خلوص گرید National Formulary که با نام اختصاری NF متناسب یا بالاتر از استاندارد های (USP و NF (USP– NF است، گرید به طور مشترک اقدام به انتشار کتاب استاندارد های دارویی نموده اند که در آن به استاندارد ها و اصول لازم برای تولید مواد شیمیایی و زیستی مورد استفاده در تولید دارو انواع مختلف دوز ، آماده سازی ترکیبات، مواد کمکی، وسایل پزشکی و مکمل های غذایی پرداخته شده و به عنوان راهنمایی جامع در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است تا با مرور این لیست گرید مناسب انتخاب گردد.

گرید آزمایشگاهی LG :

گرید آزمایشگاهی Laboratory grade با نام های دیگر (Laboratory Reagent (LR), UNILAB, Chemically Pure (CP رایج ترین گرید مورد استفاده در کاربرد های آموزشی است و سطح ناخالصی دقیق آن نا مشخص می باشد لذا برای کاربرد های عمومی در آزمایشگاه ها توصیه می شود، با وجود این که برای آموزش و یادگیری بسیار مناسب است اما خلوص کافی برای استفاده در مواد غذایی، دارویی و یا پزشکی را دارا نیست.

گرید تصفیه شده یا پرکتیکال :

ماده شیمیایی با گرید Purified grade or Practical grade به عنوان ماده ای با کیفیت خوب ولی فاقد استاندارد رسمی مشخص تعریف می گردد هرچند برای مصارف عمومی و آموزشی مناسب است ولی برای کاربرد های غذایی، دارویی و پزشکی به هیچ عنوان خلوص کافی ندارد. این گرید ممکن است حاوی مقادیر اندک از ایزومر های ماده واسط سازنده باشد.

گرید فنی یا تکنیکال :

گرید فنی Technical grade با نام های دیگر Tech Grade (TG), Commercial Grade این گرید برای اهداف تجاری و صنعتی مورد استفاده بوده و دارای ناخالصی است لذا برای موارد مصرف  و آزمایش ها در سطوح پایین کیفیت مناسب است ولی مانند بسیاری دیگر از گرید ها خلوص کافی برای مصارف غذایی، دارویی و پزشکی را دارا نمی باشند. مواد با این گرید اغلب به صورت انبوه و در حجم های بالا برای صنایع خرید و فروش می شوند.

نداشیمی بزرگترین فروشنده ماده شیمیایی در گرید های مختلف در ایران

                ماده شیمیایی چیست

با وجود هفت نوع متفاوت درجه خلوص شیمیایی ،  این نکته بسیار حائز اهمیت است که بدانیم چگونه خلوص های متفاوت می توانند روی محصولات تأثیر بگذارند.

استفاده از درجه خلوص پایین تر از آنچه لازم است می تواند یک اشتباه پرهزینه باشد. به همین ترتیب ، استفاده از درجه خلوص بالاتر  هم در صورت عدم نیاز می تواند منجر به هزینه های غیرضروری شود، داشتن درک صحیح از الزامات اجزای مورد استفاده در فرایند تولید محصول مهم و حیاتی است و لزوم نظارت اصولی بر تولید محصول را نمایان می کند، علاوه بر این 7 گرید اساسی، دیگر گرید های ماده شیمیایی و آزمایشگاهی نیز وجود دارند که معمولا دارای کاربرد ویژه بوده و تولید کنندگان و توزیع کنندگان ماده شیمیایی و آزمایشگاهی مانند سیگما از این گرید ها در تولید محصولات خود استفاده می کنند :

• گرید های کروماتوگرافی و به خصوص گرید HPLC که در درجات مختلف خلوص در دسترس اند.
• معرف یا ری ایجنت های اولترا پیور (Ultra Pure) یا فوق خالص.
• استاندارد های AAS/ICP.
• گرید بیولوژی مولکولی Molecular Biology.
• گرید های دارویی مواد غذایی مانند Food Pharmaceutical grades) BP, EP, FG).
• گرید استاندارد های رفرنس برای تست سایر گرید ها مانند USP، EP و BP.

ندا شیمی نمایندگی اصلی شرکت سیگما در ایران

                      sigmaaldrich

فروش ماده شیمیایی و آزمایشگاهی

بسته بندی مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

بسته بندی مواد شیمیایی با تغییر نیاز آزمایشگاه ها دائما در حال تکامل است،چند ویژگی جدیدتر که تولید کنندگان معتبر مانند سیگما، مرک، سانتا کروز، اکروس و غیره به کار می برند شامل موارد زیر است:

 • کارتن های بیرونی که باز و بسته شدن آن آسان است.
 • بسته بندی سازگار با محیط زیست برای بطری های شیشه ای 4 × 2.5 لیتر.
 • بطری های مواد خشک در انواع مربعی ، پلاستیکی ، پلاستیکی با گردنه پهن برای دسترسی آسان تر.
 • بطری های پلاستیکی محکم تر 2.5 لیتری با طراحی مقاوم تر.
 • برای مواد مایع بطری های 500 میلی لیتری تا ظرف ها استوانه ای 20 لیتری (فلزی و پلاستیکی).
 • برای مواد پودری و جامد ظروف 500گرمی تا سطل های 20 کیلوگرمی.

  فروش مواد شیمیایی ازمایشگاهی

                         مواد شیمیایی

فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش کلیه مواد شیمیایی آماده ارائه خدمات در حوزه فروش انواع ماده شیمیایی  با برند مرک آلمان و با مناسب ترین قیمت به مشتریان و مواد شیمیایی و ازمایشگاهی برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 ( استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

مدیریت : 09914214699

ندا شیمی بزرگترین وارد کننده مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

مواد ضدعفونی کننده

خرید مواد شیمیایی و ازمایشگاهی

مواد ضدعفونی کننده

ضد عفونی کننده ها، مواد شیمیایی و ضد میکروبی هستند که برای غیرفعال کردن، کنترل، جلوگیری و یا از بین میکروارگانیسم ها روی سطوح استفاده می شوند. ضد عفونی کننده ها با از بین بردن دیواره سلولی میکروب ها یا دخالت در متابولیسم آن ها (دفع پروتئین یا لیپید، اکسیداسیون، آلکیلاسیون و غیره) عمل می کنند.

اثر بخشی آن ها به عوامل مختلفی از جمله غلظت، مدت زمان تماس، دما، PH، حضور مواد آلی و یون های فلزی بستگی دارد و همزمان تمیز و ضد عفونی می کنند.

ندا شیمی بزرگترین وارد کننده مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

ندا شیمی بزرگترین وارد کنندهمواد شیمیایی و آزمایشگاهی

فروش ضد عفونی کننده

در مورد قدرت ضد عفونی سه سطح وجود دارد:

 • ضد عفونی سطح بالا که با استفاده از ماده شیمیایی به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده مورد تأیید قرار گرفته است و به جز غلظت های زیادی از اسپورهای باکتریایی، تمام موجودات زنده را از بین می برد.
 • ضد عفونی سطح متوسط که مایکوباکتری ها، بیشتر ویروس ها و انواع باکتری ها را از بین می برد و در این نوع ضدعفونی کننده از ماده شیمیایی ای استفاده شده که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) به عنوان ضدعفونی کننده سل تأیید می شود، امامجوز کشتن اسپورهای باکتریایی را ندارد.
 • ضد عفونی سطح پایین که توانایی از بین بردن برخی از ویروس ها و باکتری ها را با استفاده از یک ترکیب شیمیایی دارد و توسط EPA به عنوان ضد عفونی کننده بیمارستانی تعیین شده است.

اسپری ضد عفونی کننده دست

انواع ضد عفونی کننده وجود دارد که می توان از آن ها برای کاهش بار میکروبی بر روی سطح یا محلول استفاده کرد،در واقع ماهیت و جنس سطح مهم است.

یک سطح صاف تر نیاز به زمان کمتری برای ضدعفونی کردن نسبت به سطح خشن دارد. همچنین یک سطح چوبی می تواند بواسطه مایعات خیس شود و بعنوان ماده مغذی برای میکروارگانیسم ها عمل کند.

در حالی که یک سطح پلاستیکی که آبگریزتر باشد (از آب متنفر است) تمایل به دفع مایعات دارد و بنابراین محیطی خصمانه تر برای میکروب ها ایجاد می کند.

مایع ضد عفونی کننده دست بیمارستانی

عامل دیگر در انتخاب یک ماده ضد عفونی کننده تعداد میکروارگانیسم های زنده موجود است، ارگانیسم های بیشتر به ضد عفونی کننده قوی تری نیاز دارند.

ماهیت رشد میکروبی نیز یک عامل است، باکتری هایی که یک بیوفیلم تحت پوشش لجن ایجاد می کنند سخت تر از باکتری هایی هستند که در بیوفیلم ها رشد نمی کنند.

ژل ضد عفونی کننده دست بیمارستانی

قدرت یک ماده ضدعفونی کننده نیز می تواند تحت تأثیر غلظت قرار گیرد، به عنوان مثال، الکل خالص نسبت به الکل رقیق شده با آب کمتر موثر است، زیرا شکل رقیق تر می تواند از نمونه های بیولوژیک به دورتر از نمونه های بیولوژیکی نفوذ کند.

یکی دیگر از عواملی که می تواند اثر ضد عفونی کننده ها را کاهش دهد ، وجود مواد آلی (حاوی کربن) است، این می تواند یک مشکل بزرگ در ضد عفونی آب های سطحی با کلر باشد، پوشش گیاهی موجود در آب می تواند کلر را به هم متصل کند و مواد ضد عفونی کننده کمتری را برای از بین بردن میکروارگانیسم های موجود در آب باقی می گذارد.

خرید اسپری ضد عفونی کننده دست

پروتئین ها همچنین می توانند ضد عفونی کننده ها را به هم متصل کنند، بنابراین، وجود خون یا فرآورده های خونی، مایعات دیگر بدن و مواد زاید مدفوع می تواند عملکرد ضد عفونی کننده را به خطر اندازد. مکانیسم های مقاومت دیگر در باکتری ها از بیشترین تا کمترین مقاومت عبارتند از اسپورهای باکتریایی، مایکوباکتری ها (به دلیل ترکیب غیرمعمول دیواره سلولی آن ها)، ویروس هایی که آب، قارچ ها، باکتری های فعال در حال رشد را دفع می کنند و ویروس هایی که سطح بیرونی آن ها بیشتر چربی است.

قیمت ژل ضدعفونی کننده دست دتول

میکروارگانیسم ها می توانند در برابر ضد عفونی کننده ها مقاومت کنند، یا حتی می توانند دارای مقاومت داخلی یا ذاتی باشند. به عنوان مثال، استفاده از برخی از مواد ضد عفونی کننده در سطوح آلوده برای مدت زمان بسیار کوتاه می تواند باعث تقویت مقاومت در آن باکتری ها شود.

خرید آنلاین ژل ضدعفونی کننده

بسیاری از ضد عفونی کننده ها در عملکرد خود غیر اختصاصی هستند. آن ها در برابر هر ماده بیولوژیکی موجود، واکنش خواهند کرد. به این ماده ها، ضد عفونی کننده های طیف گسترده گفته می شود.

الکل ضد عفونی کننده دست

نمونه هایی از ضد عفونی کننده های طیف گسترده عبارتند از گلوتارآلدئید ، هیپوکلریت سدیم (ماده مؤثر در سفید کننده خانگی معمولی) و پراکسید هیدروژن. ضد عفونی کننده هایی نظیر فنولیک ها و ترکیبات آمونیوم کواترنر بسیار خاص هستند.

سایر مواد ضد عفونی کننده بین دسته های کاملاً خاص و عموما پایه قرار دارند. به عنوان مثال، الکل در برابر رشد باکتری ها و ویروس های فعال با سطح بیرونی مبتنی بر لیپیدها مؤثر است، اما در برابر اسپورهای باکتریایی یا ویروس هایی که محیط های آبکی را ترجیح می دهند موثر نیست.

انواع ضدعفونی کننده ها

الکل: الکل یک ضد عفونی کننده است که برای کوتاه مدت بر روی پوست و سطوح استفاده می شود. اما الکل به سرعت تبخیر می شود و نمی تواند به اندازه کافی سطح را ضد عفونی کند، فرمول مولکولی کلی برای الکل ها CnH2n + 1OH است.

الکل ضد عفونی کننده دست

الکل ها، مشتقات هیدروکربن ها هستند که در آن یک یا چند اتم هیدروژن موجود در هیدروکربن ها توسط یک گروه هیدروکسیل جایگزین شده اند گروه هیدروکسیل همچنین وظیفه انتقال برخی از خصوصیات شیمیایی و یا فیزیکی را به ترکیب بر عهده دارد.

نوعی ضد عفونی کننده که با نام یدوفور شناخته می شوند، به عنوان ضد عفونی کننده های پوستی نیز مفید هستند. در بیمارستان ها از یدوفورها به عنوان جایگزینی برای صابون دست استفاده می شود.

محلول ضد عفونی کننده دست

مواد ضدعفونی کننده: هیپوکلریت سدیم (کلر مایع) که به آن سفید کننده مایع نیز گفته می شود، یک ماده اکسید کننده قوی است که به عنوان ماده ضد عفونی کننده و سفید کننده کاربرد گسترده ای دارد.

فرمول شیمیایی هیپوکلریت سدیم  NaClO و جرم مولی آن 44/74 گرم در مول است، این ترکیب یونی از پیوند کاتیون فلز سدیم (Na +) به آنیون هیپوکلریت (ClO-) تشکیل شده است.

فروش مواد ضدعفونی کننده

هیپوکلریت سدیم انتخاب بهتری برای ضد عفونی کننده سطوح است که می تواند به آب آشامیدنی اضافه شود و با تولید کلر آزاد، قدرت ضد عفونی کننده را ایجاد می کند. باکتری هایی مانند اشرشیاکلی به کلر حساس هستند.

فروش کلر

کلرینگ آب آشامیدنی محبوب ترین گزینه برای تصفیه آب در جهان است، اگر به مدت پنج دقیقه باقی بماند، هیپوکلریت سدیم به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده سطح متوسط ​​روی سطوح عمل می کند، با این حال، سفید کننده کلر می تواند برای سطوح فلزی خورنده و برای غشاهای مخاطی چشم و بینی تحریک کننده باشد.

محلول ضدعفونی کننده دست خانگی

فروش فنل

فنل: فنول ها ضد عفونی کننده های سطح متوسط ​​هستند که از تار ذغال سنگ حاصل می شوند و روی سطوح آلوده مؤثر هستند، با این وجود، انواع خاصی از ویروس ها و برخی باکتری ها در برابر ترکیبات فنلی مقاوم هستند.

فنل یک ترکیب آلی معطر و جامدکریستالی سفید است که ناپایدار بوده و از یک گروه فنیل متصل به یک گروه هیدروکسی تشکیل شده است، فرمول مولکولی فنولعبارت است از  C₆H₅OH می باشد، یک مارک تجاری محبوب معروف به Lysol یک ضد عفونی کننده فنولیک است.

خرید مواد شیمیایی و ازمایشگاهی

مواد شیمیایی و ازمایشگاهی

خرید و فروش کلر

قیمت کلر کیلویی

کلر: کلر به عنوان گاز، محلول هیپوکلریت سدیم (NaOCl) یا هیپوکلریت کلسیم جامد (Ca (OCl) 2) موجود است، یون کلرید، آنیون Cl⁻ است و هنگامی که عنصر کلر یک الکترون بدست آورد یا وقتی ترکیبی مانند کلرید هیدروژن در آب یا سایر حلال های قطبی حل شود، تشکیل می گردد.

فروش سود پرک کلران

در فرآیند کلرینگ، به آب آشامیدنی برای ضد عفونی کردن و از بین بردن میکروب ها کلر اضافه می شود، این ماده در برابر مایکوباکتری ها و قارچ ها مؤثر است، اما در برابر باکتری های گرم منفی مؤثر نیست و همچنین ویروس هایی که ماهیت آن ها عاشق آب است، غیرفعال نمی شوند، ترکیبات کلر می تواند اسپور کش باشد و در شرایطی که آلوده کننده ها، قارچ یا مخمر هستند، کلرهگزیدین گزینه مناسبی به عنوان ضد عفونی کننده است.

مایع ضد عفونی کننده دست بیمارستانی

فروش آلدهید

آلدهید: آلدهیدها ضد عفونی کننده های بسیار موثری با طیف گسترده هستند. متداول ترین مشتقات آن، فرمالدئید و گلوتارآلدئید می باشد. فرمول کلی برای آلدئید RCHO است. در این فرمول، R یک اتم هیدروژن یا زنجیره کربن/هیدروژن را نشان می دهد، CO نشان دهنده کربونیل و H هیدروژن متصل به زنجیره کربونیل است.

آلدهیدها در برابر باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، مایکوباکتری ها و اسپورهای باکتریایی خیلی موثر عمل می کنند و آن ها را از بین می برند.

فروش آمونیوم کواترنر

آمونیوم کواترنر: ترکیبات آمونیوم کواترنر مانند کلرید بنزالکونیوم، معمولاً بی رنگ، بی بو، دارای خاصیت ضد عفونی کننده و برخی از آن ها دارای مواد شوینده هستند، کاتیون های آمونیوم کواترنر که به عنوان quats و بهترین مواد فعال سطح کاتیونی شناخته می شوند، یون های چنداتمی با ساختار NR4 با بار مثبت دارند.

قیمت سود مایع

(R (R1، R2، R3، R4 یک گروه آلکیل یا یک گروه آریل است، برخی از این ترکیبات در حضور بعضی از صابون ها یا بقایای صابون غیرفعال می شوند، فعالیت ضد باکتریایی آن ها در حضور ماده آلی کاهش می یابد، اما به طور کلی در برابر باکتری ها و تا حدودی در برابر قارچ ها و ویروس ها مؤثر هستند.

فروش ید

خرید ید و فسفر

ید: ترکیبات ید طیف گسترده ای دارند و برای انواع باکتری ها، مایکوباکتری ها، قارچ ها و ویروس ها موثر هستند،تنتور ید می تواند به عنوان ضد عفونی کننده پوست در موارد بریدگی و ضایعه های پوستی مورد استفاده قرار گیرد.

عوامل ید توسط ترکیبات آمونیوم کواترنر و بقایای آلی غیرفعال می شوند، یدوفور ترکیبی از ید و یک ماده یا عامل حل کننده آن است که در مجموع یک مخزن ید آزاد پایدار فراهم می کنند و با پخش مقدار کمی از این ید آزاد در محلول های آبی، میکروب ها را از بین می برند.

فروش اکسید منیزیم

فروش اکسیدکننده

اکسیدکننده ها: اکسید کننده های متداول هیدروژن پراکسید، ازن، پراستیک اسید و پتاسیم پرمنگنات هستند. پراکسید هیدروژن به عنوان ضد عفونی کننده در لوازم و اشیاء موثر است و اگر در دماهای بالا عمل کند ممکن است اسپور کش باشد.

فروش منیزیم

اسید پراستریک یکی از ضد اسپور مایع موثر است و به طور گسترده ای در ضد عفونی تجهیزات فرآوری مواد غذایی و ابزار پزشکی استفاده می شود، زیرا بقایای سمی باقی نمی گذارد.

فروش مواد شیمیایی

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه واردات و فروش  کلیه مواد شیمیایی از برندهای شرکت سیگما،شرکت مرک آلمان ، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

فروش ماده شیمیایی

فروش مواد شیمیایی ازمایشگاهی :

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418  021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

مدیریت : 09914214699

ضد عفونی کننده های کرونا

کرونا ویروس-Coronaviruses

کرونا ویروس

ضد ویروس کرونا

کروناویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که برخی از آن ها فقط روی حیوانات و برخی دیگر نیز می توانند روی انسان تأثیر بگذارند،بیشتر افراد در برخی مواقع از زندگی خود به عفونت عروق انسانی آلوده می شوند، کروناویروس ها معمولاً مانند سرماخوردگی باعث عفونت های خفیف تا متوسط ​​تنفس فوقانی می شوند، همچنین می توانند باعث بیماری های شدیدتر مانند برونشیت و ذات الریه شوند.

corona-kit

corona-virouses

انواع کرونا ویروس ها :

انواع مختلفی از کروناویروس های انسانی وجود دارد، از جمله بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19)، سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS) و سندرم حاد تنفسی(SARS) .

Coronaviruses زونتیک هستند، به این معنی که بین حیوانات و انسان منتقل می شوند. تحقیقات دقیق نشان می دهد که سارس از گربه به انسان و مایرس از شتر به انسان منتقل شده است.

علائم ویروس کرونا :

کروناویروس های انسانی COVID-19 می تواند از فرد به فرد دیگر گسترش یابد،علائم شایع عفونت شامل علائم تنفسی، تب، سرفه، تنگی نفس و مشکلات تنفسی است، در موارد شدیدتر، عفونت می تواند باعث ذات الریه، سندرم حاد شدید تنفسی، نارسایی کلیه و حتی مرگ شود.

کروناویروس عمدتا بین افرادی که با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند، از طریق قطرات تنفسی در هنگام سرفه یا عطسه فرد آلوده سرایت می کند.

این قطرات می توانند در دهان یا بینی افرادی که در همان نزدیکی هستند یا احتمالاً در ریه ها استنشاق می شوند، فرود بیایند.

همچنین این امکان وجود دارد که فرد با لمس کردن یک سطح یا شیء آلوده به ویروس و سپس لمس کردن دهان، بینی یا احتمالاً چشمان خود، COVID-19 را دریافت کند. اما تصور نمی شود این روش اصلی انتقال ویروس باشد. به ندرت مدفوع می تواند عامل انتقال باشد.

چه کسی در معرض خطر عفونت های کروناویروس است؟

هرکسی می تواند به عفونت کروناویروس مبتلا شود، اما کودکان خردسال به احتمال زیاد آلوده می شوند، در ایالات متحده  عفونت ها در پاییز و زمستان بیشتر دیده می شود.

علائم عفونت کروناویروس چیست؟

علائم این بیماری بستگی به نوع کروناویروس و میزان عفونت آن دارد، اگر فردی یک عفونت خفیف تا متوسط ​​تنفس فوقانی مانند سرماخوردگی دارید، ممکن است علائمی شامل آبریزش بینی، سردرد، سرفه کردن، گلو درد و تب داشته باشد.

برخی از این نوع ویروس ها می توانند علائم شدید ایجاد کنند و به برونشیت و ذات الریه تبدیل شوند که علائمی مانند تب بسیار زیاد، سرفه با مخاط، تنگی نفس، درد هنگام نفس کشیدن و سرفه کردن دارند.

عفونت های شدید در افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، نوزادان و افراد مسن شایع تر است.

تشخیص کرونا :

خرید کیت تشخیص کرونا

برای تشخیص کروناویروس، یک معاینه بدنی، آزمایش خون، خلط و یا سایر نمونه های تنفسی را میتوان به عنوان بخش تشخیص این ویروس نام برد.

کیت های تشخیصی و آزمایشگاهی

ندا شیمی بزرگترین وارد کننده کیت های تشخیصی ، آزمایشگاهی و تحقیقاتی در ایران

درمان عفونت های کروناویروس چیست؟

هیچ درمان خاصی برای عفونت های کروناویروس وجود ندارد و بیشتر افراد به خودی خود بهتر می شوند.

با این حال، می توانید علائم خود را تسکین دهید.

مصرف داروهای بدون نسخه برای درد، تب و سرفه توصیه می شود

توجه : اما به کودکان آسپرین و به کودکان زیر چهار سال داروی سرفه ندهید.

استفاده از دستگاه مرطوب کننده اتاق یا دوش گرفتن گرم به شما کمک می کند تا گلو درد و سرفه را کاهش دهید.

استراحت فراوان، نوشیدن مایعات مفید است.

آیا می توان از عفونت کروناویروس جلوگیری کرد؟

در حال حاضر هیچ گونه واکسنی برای جلوگیری از عفونت کروناویروس انسانی وجود ندارد، اما شما می توانید با رعایت نکات بهداشتی خطر ابتلا یا شیوع عفونت را کاهش دهید

حداقل 20 ثانیه دست ها را با آب و صابون بشویید.

اگر صابون و آب در دسترس نیست، از یک ضدعفونی کننده دستی با الکل حداقل 60 درصد استفاده کنید.

از دست زدن به صورت، بینی یا دهان و تماس نزدیک با افراد بیمار خودداری کنید.

سطحی که اغلب لمس می کنید را تمیز و ضد عفونی کنید و هنگام بیماری در خانه بمانید.

ضد عفونی کننده های ویروس کرونا :

ضد عفونی کننده های ویروسی

مواد ضد عفونی کننده شیمیایی همچون وایتکس

ضد عفونی کننده الکل

ضد عفونی کننده ساولن

ضد عفونی کننده بتادین

ضد عفونی کننده و گند زداها

ضد عفونی کننده کلر

آب ژاول

بنزو الکونیم کلراید

شرکت بازرگانی ندا شیمی آماده است تا واردات انواع کیت های تشخیصی و آزمایشگاهی ، تحقیقاتی مورد نظر مشتریان خود را از تمامی برند هارا در کمترین زمان ممکن انجام دهد.

خرید کیت ازمایشگاهی 

برای مشاوره و  سفارش اینترنتی درخواست های خود می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید.

دفتر مرکزی فروش تهران :44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام :09394453175  (زمان اداری و پایان زمان اداری) استعلام قیمت فوری

مدیریت : 09914214699

 

Chromatography

کروماتوگرافی

خرید ماده شیمیایی و ازمایشگاهی

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی روشی برای جداسازی اجزای مخلوط در یک لوله یا شبکه و سیستمی متشکل از یک فاز ثابت و یک فاز متحرک است که برای جداسازی کروماتوگرافی لازم می باشند.

فاز ثابت (مایع یا جامد) اجزای درون لوله یا شبکه جداسازی را تشکیل می‌دهد و فاز متحرک (مایع یا گاز) مربوط به ماده‌ای است که می‌خواهد مورد تجزیه و تخلیص قرار بگیرد،ترکیباتی که تمایل بیشتری به فاز ثابت دارند، کندتر حرکت می کنند،فرایند جداسازی کروماتوگرافی بر پایه سرعت حرکت اجزای تشکیل دهنده مخلوط در سیستم کروماتوگرافی (ستون، صفحه و غیره) است.

کروماتوگرافی ممکن است با توجه به هدف، جزئیات فنی، وضعیت فاز متحرک یا سایر پارامترها طبقه بندی شود،هدف از روش کروماتوگرافی می تواند مقدماتی یا تحلیلی باشد. کروماتوگرافی مقدماتی، برای جدا کردن اجزای یک مخلوط برای استفاده بعدی مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین نوعی خالص سازی است (مثلاً برای استفاده در آماده سازی دارویی).

کروماتوگرافی تحلیلی :

کروماتوگرافی تحلیلی، برای شناسایی حضور (آنالیز کیفی) و مقدار (تجزیه و تحلیل کمی) برخی از اجزای موجود در مخلوط است.

تغییر در خواص فازهای ثابت و متحرک امکان استفاده از طیف بسیار وسیعی از سیستم های کروماتوگرافی از لحاظ فنی را فراهم می کند. بنابراین، فاز ثابت ممکن است مایع یا جامد، یک ورقه کاغذ (کروماتوگرافی کاغذی) یا یک لایه نازک از مواد متخلخل روی سطح صفحه فلزی یا شیشه ای (کروماتوگرافی با لایه نازک، TLC)، یک لوله پرشده از گرانول ها (کروماتوگرافی ستونی)، یک لایه در یک لوله مویرگی (کروماتوگرافی مویرگی) یا موارد دیگر باشد.

فاز متحرک می تواند مایع (کروماتوگرافی مایع، LC)، گاز (کروماتوگرافی گازی، GC) یا مایع فوق بحرانی (کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی، SFC) باشد.

تشخیص ترکیبات بعد از جداسازی کروماتوگرافی بصورت بصری یا با استفاده از دستگاه مخصوص انجام می شود.

Chromatography

Chromatography

انواع کروماتوگرافی:

 1. كروماتوگرافي مايع – جامد

 • كروماتوگرافي جذب سطحي
 • كروماتوگرافي لايه نازك
 • كروماتوگرافي تبادل يوني
 • كروماتوگرافي ژلي
 • كروماتوگرافي كاغذي
 1. ‌‌كروماتوگرافي مايع مايع

 • کروماتوگرافی تقسیمی
 1. كروماتوگرافي گاز – مايع

 • كروماتوگرافي ستون مويين
 1. كروماتوگرافي گاز – جامد

Chromatography

Chromatography

خرید تجهیزات آزمایشگاه

شرکت بازرگانی ندا شیمی در زمینه مشاوره، خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی ،آنالیز و تفسیر شیمی، خدمات تحقیقاتی و بیولوژی و اجرا و راه اندازی آزمایشگاه، تامین ماده و واردات و فروش کلیه مواد شیمیایی و آزمایشگاهی از برندهای شرکت سیگما،شرکت مرک آلمان ، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

راه اندازی ازمایشگاه :

دفتر مرکزی فروش تهران : 44045418  021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 استعلام فوری و آنلاین در زمان های اداری و غیر اداری)

مدیریت : 09914214699

نمایندگی سیگماالدریچ

محیط های کشت غیر انتخابی یا عمومی :

این محیط های کشت همانطور که از اسم آنها مشخص است بصورت عمومی هستند و دارای حداقل موادی هستند که میکروارگانیسم ها برای رشد احتیاج دارند در نتیجه طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها قادرند در این محیط ها رشد کنند.

برخلاف محیط های غنی کننده ، فاقد معرف، آنتی بیوتیک و یا مواد مغذی اضافی می باشند.

اجزای این محیط :

 • پپتون به میزان ۰/۵٪
 • عصاره گوشت و مخمر به میزان ۰/۳٪
 • آگار به میزان ۱/۵٪
 • کلرید سدیم به میزان ۰/۵٪
 • آب مقطر
 • pH خنثی در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد میباشد.

محیط های نوترینت آگار  – بلاد آگار و .. مثال های از این مورد هستند.

no-selective-media

no-selective-media

سیگماالدریچ ایران

شرکت ندا شیمی وارد کننده اصلی محیط کشت های کشت غیر انتخابی و انواع محیط های دیگر از برندهای مرک Merck – میلیپور Millipore –سیگما الدریچSigma Aldrich-کیولب QUELAB-هایمد -Himedia- فلوکا Fluka  – اکروس Acros-گیبکو-Gibco وهمچنین نماینده فروش محیط های کشت شارلو- Scharlau- بیولایف Biolife – کوندا-Conda  pronadisa می باشد.

نمایندگی اصلی سیگماالدریچ

شرکت ندا شیمی با توجه به نیاز بازار اقدام به فروش کلیه محیط کشتهای اماده کرده است که ساخته شده توسط کارشناسان خبره در ازمایشگاه های مجهز و با کنترل کیفیت عالی می باشد. این شرکت در مورد کلیه فروش و خدمات خود ضمانت اصل بودن کالا را متعهد می باشد.

برای مشاوره و سفارش اینترنتی محیط کشت  می توانید با شماره های ذیل تماس بگیرید.

دفترمرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 (زمان اداری و پایان زمان اداری)

مدیریت : 09914214699

محیط کشت PE-2 Medium

محیط کشت PE-2 Medium

محیط کشت PE-2 Medium برای کشت کلستريديوم بوتولينوم موجود در مواد غذایی استفاده می شود.

 در واقع برای تشخیص و کشت اسپور تشکیل شده توسط بی هوازی های مزوفیلیک در نمونه های جمع آوری شده از گیاهان فرآوری شده غذایی استفاده می شود. این بی هوازی های مزوفیلیک تشکیل دهنده اسپور به جنس کلستریدیوم (Clostridium) تعلق دارند و به طور گسترده در طبیعت توزیع می شوند. گونه های Clostridial در برابر حرارت بسیار مقاوم هستند و در صورت عدم وجود اکسیژن قادر به رشد می باشند.

ترکیبات محیط کشت PE-2 Medium :

 1. هضم گوارشی بافت حیوانات
 2. عصاره مخمر
 3. بروموکرزول بنفش

هضم گوارشی بافت حیوانات و عصاره مخمر، ترکیبات نیتروژن، کمپلکس ویتامین B و ترکیبات کمیاب، که برای رشد کلستریدیوم مورد نیاز هستند را فراهم می کنند. همچنین افزودن بذر نخود آلاسکای درمان نشده باعث ایجاد شرایط بی هوازی در این محیط کشت می شود.

خرید محیط کشت HiMedia

شرکت بازرگانی ندا شیرین ایرانیان با نام تجاری ندا شیمی، وارد کننده محیط کشت های میکروبی و سلولی برندهای مرک Merck – میلیپور Millipore – سیگما آلدریچ  Sigma Aldrich– کیولب  QUELAB- هایمد Himedia – فلوکا Fluka  – اکروس  Acros- گیبکو Gibco می باشد. همچنین نماینده فروش محیط کشت های شارلو  Scharlau- بیولایف Biolife  – کوندا Conda  pronadisa می باشد و نمایندگی فروش محیط کشت های ایبرسکو را نیز دارد.

خرید محیط کشت

شرکت ندا شیمی با توجه به نیاز بازار اقدام به فروش کلیه محیط کشت های آماده کرده است که توسط کارشناسان خبره در آزمایشگاه های مجهز ساخته شده و با کنترل کیفیت عالی در خدمت جامعه هدف می باشد. این شرکت در مورد کلیه فروش و خدمات خود ضمانت اصل بودن کالا را متعهد می باشد.

برای سفارش اینترنتی محیط کشت، می توانید با شماره های ذیل تماس بگیرید.

دفترمرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام: 09394453175

مدیریت : 09914214699

محیط کشت e coli

محیط کشت e coli 

اشرشیاکلی و به اختصار ایکلای (Ecoli) نوعی باسیل گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه می باشد که به طور شایع در روده حضور دارد.سویه های ایکلای عموما بی ضرر هستند و فلور طبیعی روده را تشکیل می دهند و در تولید ویتامین K2 نقش دارند و از استقرار باکتری های بیماری زا جلوگیری می کنند،اما برخی سروتیپ های آن باعث مسمومیت غذایی و اسهال می شوند، ایکلای روی محیط مک کانکی آگار (MacConkey agar)کلنی های ارغوانی ایجاد می کند زیرا باکتری از نوع لاکتوز مثبت است وادر به تخمیر قند لاکتوز می باشد.در محیط EMB  آگار (Eosin Methylene Blue)کلنی های ارغوانی تیره با جلای سبز فلزی ایجاد می کند.در محیط TSI، H2S منفی و با تولید گاز و بصورت اسید اسید رشد می کند.در تست ایمویک (IMViC) ایندول مثبت، MR مثبت ، VP منفی و سیترات منفی می باشد.

محیط های انتخابی جدید برای Ecoli  از بسترهای کروموژنیک و فلوروژن استفاده می کند. این محیط های کشت با حضور بتادی گلوکورونیداز β-D-glucuronidase ، E. coli  را مشخص میکند و سایر کلی فرم ها را با بتا گالاکتوزیداز مشخص میکند. GUD. در 94-96 از گونه های E. coli وجود دارد ، اما در برخی از سالمونلا ،شیگلا و یرسینیا نیز یافت می شود. طیف گسترده ای از محیط های کشت وجود دارد که از بسترهای مختلفی برای تشخیص E. coli و coliforms استفاده می کند . این محیط های کشت  همچنین با ترکیباتی مانند نمک های صفراوی ، برلیانت گرین ، سدیم لوریل سولفات و سایر مواد برای افزایش انتخابی بودن آنها اضافه میشوند.

e coil

e coil

لیست زیر مجموعه محیط هایی هستند که Ecoli روی آنها رشد می کند و متعلق به شرکت سیگماآلدریج می باشد:

Andrade Peptone Water

Andrade peptone water, Vegitone

(Blood Agar (Base

Bromcresol Purple Broth

China Blue Lactose Agar

Christensen’s Urea Agar

CLED Agar

Decarboxylase Broth Base, Moeller

DEV Lactose Broth

DEV Lactose Peptone Broth

DEV Tryptophan Broth

Glucose Bromcresol Purple Agar

HiCrome ECC Agar

HiCrome MM Agar

HiCrome UTI Agar, modified

Kligler Agar

Lactose Broth

Lactose Broth

Lactose Broth, Vegitone

Lysine Iron Agar

Malonate Broth

Methyl Red Voges Proskauer Broth

Methyl Red Voges Proskauer Saline Broth

(Mineral-modified Glutamate Broth (Base

Motility Test Medium

Mucate Broth

MUG Tryptone Soya Agar

Nitrate Broth

OF Test Nutrient Agar

Plate Count MUG Agar

Simmons Citrate Agar

Triple Sugar Iron Agar

Tryptone Medium

Tryptone Water

Tryptone Water, Vegitone

Urea Broth

BRILA MUG Broth

DEV ENDO Agar

ECD MUG Agar

EMB Agar

Endo Agar

(ENDO Agar (Base

Gassner Agar

HiCrome Coliform Agar

HiCrome E. coli Agar B

HiCrome ECC Selective Agar

HiCrome ECD Agar with MUG

HiCrome Mac Conkey Sorbitol Agar

HiCrome M-TEC Agar

HiCrome Rapid Coliform Broth

Lactose TTC Agar with Tergitol-7

Levine EMB Agar

LST-MUG Broth

Mac Conkey Agar No. 1

Mac Conkey Agar No. 1, Vegitone

MacConkey Agar with Crystal Violet, Sodium Chloride and 0.15 % Bile Salts

MacConkey Broth

MacConkey Broth purple

MacConkey Broth purple

MacConkey MUG Agar

(MacConkey-Agar (without salt

MacConkey-Sorbitol Agar

m-Endo Agar LES

M-FC Agar

(m-FC Agar Plates (55 mm diameter

M-FC Agar, Vegitone

M-Lauryl Sulphate Broth

MUG EC Broth

TBX Agar

Tergitol-7 Agar

Violet Red Bile Agar

Violet Red Bile Agar, Vegitone

Violet Red Bile Glucose Agar

Violet Red Bile Glucose Agar

Violet Red Bile Glucose Agar without Lactose

Violet Red Bile Glucose Agar without Lactose, Vegitone

Violet Red Bile Lactose Dextrose Agar

VRB MUG Agar

WL Differential Agar

(XLT4 Agar (Base

A1 Broth

Brilliant Green Bile Lactose Broth

EC Broth

ECD Agar

Lauryl sulphate Broth

Lauryl sulphate Broth

M Endo Broth

M HD Endo Broth with Brilliant Green

M-Lauryl Sulphate Broth, Vegitone

Mossel Broth

شرکت ندا شیمی  وارد کننده اصلی محیط کشت های ایکلای و انواع محیط های دیگر از برندهای مرک Merck – میلیپور Millipore –سیگما ادریچ Sigma Aldrich-کیولب QUELAB-هایمد یا Himedia- فلوکا Fluka  – اکروس Acros-گیبکو Gibco وهمچنین  نماینده فروش محیط های کشت شارلو Scharlau- بیولایف Biolife – کوندا Conda pronadisa می باشد.

شرکت ندا شیمی با توجه به نیاز بازار اقدام به فروش کلیه محیط کشت های اماده کرده است که ساخته شده توسط کارشناسان خبره در ازمایشگاه های مجهز و با کنترل کیفیت عالی می باشد. این شرکت در مورد کلیه فروش و خدمات خود ضمانت اصل بودن کالا را متعهد می باشد.

خرید محیط کشت

برای مشاوره و سفارش اینترنتی محیط کشت  می توانید با شماره های ذیل تماس بگیرید.

دفترمرکزی فروش تهران : 44045418 021 (زمان اداری)

واتساپ و تلگرام : 09394453175 (زمان اداری و پایان زمان اداری)

مدیریت: 09914214699