لیست مواد شیمیایی مرک

لیست قیمت مواد شیمیایی مرک آلمان

مواد شیمیایی مرک آلمان

شرکت مرک در سال 1668 ، فردریش ژاکوب مرک داروخانه انگل (Engel) را در آلمان خریداری کرد، تبدیل شرکت مرک به یك شركت صنعتی محور در سال 1827 توسط امانوئل مرک زمانی که او آلكالوئیدها را برای توزیع به شیمیدان ها جداسازی کرد، صورت گرفت.

باگذشت زمان شرکت مرک مواد شیمیایی بسیار خالصی را تهیه کرد و اولین فرایند های بیوتکنولوژی در این زمینه آغاز شد، شرکت مرک آلمان این مواد را به فروش میرساند و در نتیجه این کار به طور رسمی وارد بازار شد.

لیست محصولات مرک Merck

نام انگلیسینام فارسی
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane1،1،2- تریکلروتری فلورو اتان
1,10-Phenanthroline monohydrate1،10-فنانترولین مونوهیدرات
1-Vinyl-2-pyrrolidone1-وینیل-2-پیرولیدون
2-Butanol۲-بوتانول
Acetic acid 96%اسید استیک 96%
Acetic anhydrideانیدرید استیک
Acetonitrileاستونیتریل
Acridine orange zinc chloride double salt (C.I.46005)نمک دوگانه روی کلرید  آکریدین اورنج (C.I.46005)
Ammonia solution 32%محلول آمونیاک 32%
Ammonium amidosulfonateآمیدو سولفونات آمونیوم
Ammonium carbamateکاربامات آمونیوم
Ammonium carbonateکربنات آمونیوم
Ammonium dihydrogen phosphateآمونیوم دی هیدروژن فسفات
Ammonium sulfateسولفات آمونیوم
Anthranilic acidاسید آنترانیلیک
Barium chloride dihydrateباریم کلرید دی هیدرات
Benzoic acidبنزوئیک اسید
Benzyl alcoholالکل بنزیل
Bromocresol greenبروموکرزول سبز
Calcium carbonateکربنات کلسیم
Calcium nitrate tetrahydrateنیترات کلسیم تتراهیدرات
Calcium sulfate dihydrateسولفات کلسیم دی هیدرات
Caprylic acid (Octanoic acid)اسید کاپریلیک (اسید اکتانوئیک)
Carbon disulfideدی سولفید کربن
Catalase Assay Kitکیت سنجش کاتالاز
Cerium(IV) sulfate tetrahydrateتتراهیدرات سولفات سریم (IV).
Chloroformکلروفرم
Coomassie® Brilliant blue G 250کمسای برلیانت بلو G250
Copperمس
Copper(I) chlorideکلرید مس (I).
Copper(II) chloride dihydrateدی هیدرات کلرید مس (II).
Cyclohexaneسیکلوهگزان
Dichloromethaneدی کلرومتان
Diethyl etherدی اتیل اتر
Diisopropyl etherدی ایزوپروپیل اتر
Dimethyl sulfoxideدی متیل سولفوکسید
di-Phosphorus pentoxideپنتوکسید دی فسفر
di-Potassium hydrogen phosphateدی پتاسیم هیدروژن فسفات
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrateدی سدیم هیدروژن فسفات هپتا هیدرات
di-Sodium tartrate dihydrateدی هیدرات تارتارات دی سدیم
Ethanol 96%اتانول 96%
Ethyl acetateاتیل استات
Ethyl methyl ketoneاتیل متیل کتون
Ethylene glycol monomethyl etherاتیلن گلیکول مونو متیل اتر
Extran® MA 01اکستران
Formamideفرمامید
Formic acid 90 %اسید فرمیک 90%
Glutaraldehyde, 25% Aqueous Solution, Merckگلوتارآلدئید، محلول آبی 25 درصد، مرک
Glycerol 85%گلیسرول 85%
Glycolic acidاسید گلیکولیک
Gold(III) chloride hydrate, Merckهیدرات کلرید طلا (III)
Gold(III) chloride trihydrate, Merckتری هیدرات کلرید طلا (III)
Indigo carmine (C.I. 73015)کارمین نیل (C.I. 73015)
Ironاهن
Iron(II) sulfate heptahydrateهپتا هیدرات سولفات آهن (II).
Isoamyl alcoholایزوآمیل الکل
Isobutanolایزوبوتانول
Isobutyl methyl ketoneایزوبوتیل متیل کتون
Isohexaneایزوهگزان
Isooctaneایزواکتان
isopropanolایزوپروپانول
L(+)-Ascorbic AcidL (+) – اسید اسکوربیک
LB agar (MILLER)ال بی آگار
Lead(II) acetate trihydrateسرب (II) استات تری هیدرات
Lithium carbonateکربنات لیتیوم
luminium ammonium sulfate dodecahydrateدودکاهیدرات سولفات آمونیوم لومینیوم
Magnesiumمنیزیم
methnolمتنول
Methyl red sodium salt (C.I. 13020)نمک سدیم متیل قرمز (C.I. 13020)
Molybdic acid about 85% MoO3مولیبدیک اسید حدود 85% MoO3
Mouse IgG1 ELISA Kitکیت الایزا IgG1 موشی
Mouse IgG2a ELISA Kitکیت الایزا موشی IgG2a
N,N-DimethylformamideN، N- دی متیل فرمامید
n-Amyl alcoholn-آمیل الکل
n-Heptanen-هپتان
Nickel(II) sulfate hexahydrateهگزا هیدرات سولفات نیکل (II).
Nitric acid 69%اسید نیتریک 69%
n-UndecaneN- آن دکان
ortho-Phosphoric acid 99%اورتو فسفریک اسید 99%
Oxalic acid dihydrateاسید اگزالیک دی هیدرات
Palladium 99+ powderedپودر پالادیوم 99+
Pepsinپپسین
Periodic acidاسید پریودیک
Petroleumنفت
Petroleum benzineبنزین نفت
pH-indicator solution pH 9.0 – 13.0محلول نشانگر پی اچ pH 9.0 – 13.0
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrateتری هیدرات تارتارات اکسید پتاسیم آنتیموان (III).
Potassium hexachloroplatinate(IV)هگزا کلروپلاتینات پتاسیم (IV)
Potassium hexahydroxoantimonate(V)هگزا هیدروکسوآنتیمونات پتاسیم (V)
Potassium hydrogen diiodateدیودات هیدروژن پتاسیم
Potassium hydroxideپتاسیم هیدروکسید
Potassium perchlorateپرکلرات پتاسیم
Rat BDNF ELISA Kitکیت الایزا BDNF موش صحرایی
Silver nitrateنیترات نقره
Sodalimeسودالیم
Sodium acetateاستات سدیم
Sodium carbonateکربنات سدیم
Sodium hydroxide on supportهیدروکسید سدیم روی ساپورت
Sodium hydroxide solution about 32%محلول هیدروکسید سدیم حدود 32 درصد
Sodium hydroxide solution min. 27% (1.30)حداقل محلول هیدروکسید سدیم 27٪ (1.30)
Sodium salicylateسالیسیلات سدیم
Sodium sulfateسولفات سدیم
Streptozotocinاسترپتوزوتوسین
Sulfuric acid 98%اسید سولفوریک 98%
Tap (PE)تپ
tert-Butyl methyl etherترت بوتیل متیل اتر
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%تری هیدرات اسید تتراکلرواوریک (III) 99%
Tetraethyl orthosilicateتترا اتیل ارتوسیلیکات
Tetrahydrofuranتتراهیدروفوران
Tolueneتولوئن
Waterاب
Xylene (isomeric mixture)زایلن (مخلوط ایزومری)
Zincفلز روی
Zinc acetate dihydrateزینک استات دی هیدرات
Zinc sulfate heptahydrateهپتا هیدرات سولفات روی

نمایندگی رسمی شرکت مرک در ایران

نداشیمی، بزرگترین شرکت وارد کننده و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از بزرگترین و برترین برندهای دنیا

نمایندگی رسمی شرکت مرک در ایران

نمایندگی رسمی شرکت مرک در ایران

فروش محصولات مرک آلمان

جهت تهیه و خرید کلیه ی محصولات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی کافیست با ما تماس بگیرید…
دفترمرکزی- تهران
418 45 440 – 021

نداشیمی بزرگترین واردکننده مواد شیمیایی در ایران

فروش مواد شیمیایی

نمایندگی شرکت مرک در ایران

نداشیمی به عنوان بزرگترین واردکننده و فروشنده و نماینگی اصلی مواد شیمیایی شرکت مرک آلمان در ایران که در زمینه واردات و فروش کلیه مواد شیمیایی از برندهای شرکت مرک آلمان و برترین برندهای جهانی در حال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها می باشد.

merck-millipore

شرکت مرک آلمان در تهران

شرکت مرک آلمان در تهران

برای سفارش اینترنتی درخواست های خود می توانید با شماره های فوق تماس بگیرید

  • دفترمرکزی فروش محصولات مرک آلمان-تهران : 44045418 – ۰۲۱ (تماس در ساعات اداری)
  • واتساپ : 09394453175 (تماس در ساعات غیراداری و استعلام قیمت فوری و آنلاین)